НАГРАДЕНИ ТРУДОВЕ И УЧЕНИ В

КОНКУРС ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА СУБ ЗА 2011 Г.

 

 

І. ЗА НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ДИСЕРТАЦИОННИ ТРУДОВЕ,

ЗАЩИТЕНИ ПРЕЗ 2010 Г. ОТ УЧЕНИ ДО 35-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

 

А. ДИПЛОМ ЗА НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ И ПАРИЧНА НАГРАДА

 

Д-р РАЗВИГОР БОРИСЛАВОВ ДЪРЛЕНСКИ от Токуда болница – София, за дисертацията „Клинико-експериментални проучвания за ролята на епидермалната бариера при контактната свръхчувствителност и иритация на кожата“.

Дисертацията има не само научно-теоретичен принос, но и въвежда няколко практически диагностични изследвания, които вече се използват в практиката. За първи път в световен мащаб д-р Дърленски демонстрира нарушения в бариерната функция на кожата при розацея. Тази концепция получава потвърждение на молекулярно ниво от корейски научен колектив.

Дисертационният труд е представен с много статии в авторитетни международни списания. Общият импакт фактор на неговите публикации е 9,539. Една от неговите статии е класирана на шесто място от 10-те най-добри статии на списанието „Skin Pharmacology and Phisiology” за 2010 г.

 

Б. ГРАМОТА ЗА НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ

 

Дисертантът е съставил нов итерационен алгоритъм на метод за крайните обеми, който е по-точен и по-ефективен отсега използваните. Решен е клас газодинамични задачи с практическа насоченост в областта на микрофлуидиката, като са демонстрирани възможностите на създадения алгоритъм.

Дисертационният труд третира един много актуален проблем, свързан с идентификация на нови гени, водещи до създаване на ново поколение селективни препарати за контрол на паразитни насекоми и вредители в селското стопанство, които са безвредни за останалите животни и човека. Получени са нови резултати, които имат същесдтвен принос не само за науката в България, но и за световната молекулярна биология.

Дисертацията има определени методологични и научно-приложни приноси. Доказан е напълно нов подход за използване на реакционната среда като уникално средство за организация на полимерни вериги и повлияване на свойствата на полианилина. Един от приносите на дисертацията е заложен в основата на патент за получаването на високоорганизирани полианилинови филми.

 

ІІ. ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ, СЪЮЗНИ ЧЛЕНОВЕ, ДО 35 ГОДИНИ

 

А. ДИПЛОМ И ПАРИЧНА НАГРАДА

 

Богослов БЛАГОВЕСТ БЛАГОЕВ ВЪРБАКОВ от Богословския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ за монографията „Ктиторите на Пчелинската църква“ и студията „Духовните аспекти на християнското изкуство“.

Монографията на г-н Върбаков има определен принос към цялостното проучване на духовното наследство на Рилската света обител. Много успешно той се дистанцира от изкуствоведския анализ на иконата и насочва вниманието към „духовната красота“, без да пренебрегва общокултурния аспект на изследваните субекти. Заслуга на автора е понятният език, с който очертава сакралното измерение на свещените образи. Трудовете имат и международно значение, защото ясно изразяват съвременната гледна точка на учени от православната богословска общност, която се отличава по предмет и интерпретация от католическата и протестантската.

 

Б. ГРАМОТА

 

Трудовете са посветени на все по-разпространяващата се заболеваемост от туберкулоза и разширяващата се множествена лекарствена резистентност на основния причинител. Резултатите от определянето на разпространяващите се генотипове ТВ, резистентни и MDR-TB, както и спектърът на резистентност на изолираните щамове са първи по рода си в страната. Трудовете представляват значителен интерес и за световната научна общност, тъй като глобализацията улеснява разпространението на инфекциите.

Публикациите представляват нови или модифицирани техники за моделиране на задачи за вземане на решения, измерване на полезност, обработване на лентови функции на разпределение, решаване на задачи за количествен анализ, биохимични изследвания и управление на полети.

 

ІІІ. ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИ,

СЪЮЗНИ ЧЛЕНОВЕ, НАД 35 ГОДИНИ

 

А. ДИПЛОМ И ПАРИЧНА НАГРАДА

 

В трудовете са отразени пионерните за нашата страна проучвания върху диагностиката и терапията на респираторния дистрес синдром у новородени и възрастни. Показано е за първи път поведението на Лангмюправи слоеве от секрети на мейбомиеви жлези във връзка със заболяването „сухо око“. Получени са нови оригинални данни за ролята на хидрофилни полимери за повърхностна активност на алвеоларен сърфактант и лекарствени сърфактантни препарати. Монографията, в съавторство с проф. Емилия Христова, е първата книга у нас, която третира проблемите на животоспасяващата сърфактант-терапия, която успешно се прилага у нас.

Изследванията, предоставени в трудовете, са директно свързани с проблеми на човешкото здраве. Те се основават на добре обмислени и проведени нови моделни изследвания, които позволяват ефективно решаване на научни проблеми и вземане на конкретни решения. Разработените теоретични модели вече се използват от чуждестранни фармацевтични институти и за синтез на биоактивни съединения.

Безспорен авторитет в методиката на езиковото образование, проф. Димчев изгражда цялостна и стройна методическа теория за обучението по български език. Задълбочено са изследвани епистемологичните измерения на същността на човека, на връзките му с обществото и културата, които изграждат основата за социализацията на личността и за овладяването на ценности. За първи път в българската наука се интерпретират понятията първи и втори език, лингвистична компетентност и социален опит на личността, отношенията между формите на съществуване на българския език и проблемите на езиковата култура.

Резултатите от изследванията на доц. Гайдаров представляват важни предсказания за редица ядрени характеристики на екзотични ядра, планирани за измерване в хода на големи международни експерименти, с използване на радиоактивни ядрени снопове като тези в GSI (Германия) и RIKEN (Япония), както и за прецизни предсказания на провеждащите се и в бъдеще експерименти по реакции с неутрони и осцилации на неутрони.

Монографията, оценена от международни експерти на издателството, представлява значителен научен принос, въвеждащ единен подход в моделирането и симулирането на процесите в инженерната химия. Тя дава възможност на учени и специалисти да решават реални проблеми в цялата област на инженерната химия – механика на флуидите, масообмен, топлообмен, наука за материалите и т.н.

 

Б. ГРАМОТИ

 

Статиите са с импакт фактор 31,107 и до момента имат 18 цитирания. Заявени са един международен и два национални патента. Специално внимание заслужават усилията на автора в търсенето на пътища и възможности за подтискане на автореактивите В-лимфоцити, като един от основните патогенни механизми в развитието на автоимунните реакции, което е проблем на хиляди хора.

Този капитален труд може да бъде наречен книга за тълкуване на Библията, пътеводител по библейските мисловни дебри, следващ пътя на светлината.

В труда се издига нова хипотеза за изследване на редки тавтомерни форми на аниони и се доказва тяхната по-висока концентрация като фактор за възникване на спонтанни точкови мутации. Изучаването на свойствата на редки тавтомерни и/или йонизирани форми на модифицирани ДНК и РНК бази е от голямо значение за разбиране на механизмите на трансфера на информацията в живите организми и за разработване на по-ефективни терапевтични средства.

Трудът е първият сполучлив опит за пълното документиране и осмисляне на една непрочетена досега българска музикална „версия“ в християнската църковна музика.

Трудовете представляват научно-теоретичен принос в областта на математиката и могат да послужат за основа на нови изследвания.

 

ГРАМОТИ ЗА НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ПРИНОС

 

През последните години д-р Владимиров проявява траен и задълбочен интерес към историята и културата на волжките българи. За предишни трудове той вече е награждаван в нашия конкурс. Новите монографии за принос за по-задълбоченото познаване на Волжка България като държавно-политическа структура и нейната епопея през първата половина на ХІІІ век в борбата й с монголите. Разкрита е българската диаспора в тогавашните руски княжества. На фона на историята на Златната орда се проследява появата на Казанското ханство в средата на ХV в. като акт на възстановяване на националната държавност на волжките българи.

Като приноси с научно-приложен характер могат да се разглеждат разработените от д-р Максимова специфични въпроси за оценка на състоянието на болните с деменция на Алцхаймер, както и създадената собствена обучително-консултативна програма за социално-педагогическа работа с грижещите се за болните членове на семействата и модифицирана скала на Zarit за изследване степента на тяхната натовареност.

 

НАГРАДИ ЗА ТРУДОВЕ, СЪЗДАДЕНИ ОТ ГОЛЕМИ АВТОРСКИ КОЛЕКТИВИ

ПО ПРОЕКТИ ОТ НАШИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ПРОГРАМИ*

 

ГРАМОТА ЗА ЗНАЧИТЕЛЕН НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ПРИНОС

 

Атласът е продукт от изпълнението на проект по VІ рамкова програма на ЕС и за създаването му са използвани най-модерни научни методи, модели и технологични инструменти. Атласът включва голям набор от специфични карти, фигури, таблици, предназначени за целите на местната администрация в района на Балчик. За първи път в Европа се прави такова издание предназначено за крайните потребители – местните органи на управление в застрашени райони.

Книгата е първата по рода си в България, която съдържа обобщена информация за ресурсния потенциал на страната и отделните й териториално-административни единици. Тя е предназначена за политици, държавници, обществени дейци, журналисти и широк кръг читатели, които се интересуват от природата, демографските и стопанските ресурси, от регионалното и местното развитие в страната, от състоянието на инфраструктурата и екологията.* Значителни разработки, които са много важни и полезни за страната, но по-голямата част от авторския колектив не членува в СУБ, което е в противоречие с условията на конкурса.