Списък на наградените учени от

I. КОНКУРСА ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА СУБ ЗА 2010 Г.

 

МЛАДИ УЧЕНИ

ДИПЛОМ И ПАРИЧНА НАГРАДА

1.     Н. с. д-р ТОДОР ИВАНОВ АРАБАДЖИЕВ от досегашната Лаборатория по биомедицинско инженерство „Проф. Ив. Даскалов” на БАН за 11 научни публикации в областта на биофизиката на извънклетъчните потенциални полета, генерирани от напречно набраздени мускулни влакна. Седем от публикациите са в авторитетни специализирани международни издания с импакт-фактор. Вече има 18 цитирания в научни трудове от чужбина.

ГРАМОТА

1.     Н. с. д-р МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВА от Института по молекулярна биология на БАН за 8 научни труда. За разработен е нов метод за хроматинови изследвания на ниво единични клетки.

2.     Н.с. д-р ЯНА ИВАЙЛОВА СИМОВА от Специализирана болница за лечение на сърдечно-съдови заболявания за 9 научни публикации в авторитетни списания, три от които с висок импакт-фактор и 43 цитирания.

 

УЧЕНИ НАД 35 Г.

ДИПЛОМ ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ

1.     Монографичният труд „Геология на България. Том ІІ, част „Мезозойска геология”, академично издателство „Проф. М. Дринов”, С., 2009 г., 766 стр. Създаден от голям авторски колектив с участието и под редакцията на чл.-кор.” Иван Загорчев, чл.-кор. Христо Дабовски и акад. Тодор Николов.

ДИПЛОМ И ПАРИЧНА НАГРАДА

2.     Проф. РУМЕН ГЕОРГИЕВ ПАНКОВ от Катедра „Цитология, хистология и ембриология” при Биологическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” за 12 публикации, 7 от които в международни издания с импакт-фактор, свързани с организация и функции на биологически мембрани.

ГРАМОТА ЗА ВИСОКО НАУЧНО ПОСТИЖЕНИЕ

1.     Чл.-кор. АТАНАС ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ от Лесотехническия университет за монографията „Териториално устройство” (второ основно преработено и допълнено издание). София – Москва. Издателство PENSOFT, 2009 г., 403 стр.

2.     Проф. ГАРО ХУГАСОВ МАРДИРОСЯН от Института за космически изследвания на БАН за монографията „Природни бедствия и екологични катастрофи (изучаване, превенция, защита)”. Акад. издателство „Проф. М. Дринов”, София, 2009 г.

ГРАМОТА ЗА СОЦИАЛНО ЗНАЧИМ ТРУД

1.     Доц. ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” за монографията „Преди сто и повече години – изследвания и очерци по нова история на България”. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2009 г., 292 стр.

2.     Гл. ас. КАЛИНА ВЕЛЧЕВА ГАЛУНОВА от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” за монографията „Бай Ганьо Българина: опит върху българската народопсихология и българската модерност”. Книга първа. Издателство „Фабер”, В. Търново, 2009 г., 384 стр.

3.     Д-р ЦАНКА СТОЯНОВА КОНСТАНТИНОВА от София за монографията „Топонимията на Казанлъшко”, университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, 940 стр.

ГРАМОТА ЗА НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ПРИНОС

1.     Гл. ас. АНТОН КИРИЛОВ ГРОЗДАНОВ от Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” за монографията „Договорът за морски превоз на товари”. Унив. Издателство на ВСУ „Ч. Храбър”, Варна, 2008, 271 стр. 

2.     НИКОЛАЙ ПЕЙЧЕВ ПОППЕТРОВ от Института по история на БАН за две книги: монографичното изследване „Фашизмът в България: развитие и прояви”, издателство „Кама”, София, 2008, 126 стр. и сборникът „Социално – наляво, национализмът – напред. (програмни и организационни документи на български авторитаристки националистически формации за периода до 1944 г.). Издателство „Гутенберг”, София, 2009, 900 стр.

 

II. КОНКУРСA ЗА НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА ДОКТОРАНТИ НА СУБ И ВАК

(В конкурса за 2010 г. участват и млади учени до 35 г., защитили успешно своите дисертации през 2009 г. и имащи претенции за научни постижения в своите разработки.)

ДИПЛОМ И ПАРИЧНА НАГРАДА

1.     Н.с. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА АНДОНОВА от Института по експериментална патология и паразитология на БАН за научните постижения в дисертацията на тема „ Изследване на генетични полиморфизми на глутатион – S – трансферази в европейски популации и асоциация с мултифакторни заболявания”.

2.     Гл. ас. д-р ДИАНА ВАЛЕНТИНОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА от Катедра „Приложна органична химия” при Химическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” за научните постижения в дисертацията на тема: ”Механизъм и реактивоспособност при алкална хидролиза на амиди”.

ГРАМОТА

1.     Ст. ас. д-р ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА РАЕВА от Катедра „Минералогия и петрография” на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” за научни постижения в дисертацията на тема: „Геохимия на гранити и метагранити от горното течение на р. Арда, Централни Родопи, България”.