Списък на научните прояви / членски внос
получили финансова помощ за 201
2 г. с
решение на Комисията за научни прояви и
международна дейност
Протокол 1 от
7 май 2012 г.

 

-       600 лв. - Национална научна конференция „Съвременни предизвикателства пред науката” 31 май – 1 юни 2012, СУ „Св. Кл. Охридски” - участници – 40, с организатори секциите на СУБ: „Философски науки”, „Филологически науки”, „История”, „Социологически науки”

-       400 лв. - Национален семинар по екология – 2012 , участници – 70, 26 – 27 април 2012, София, ИБЕИ – БАН с организатор Секция „Биология” на СУБ и съорганизатор ИБЕИ - БАН

-       350 лв. - Шестнадесети Майски четения „Дни на науката 2012” с участници – 70, 31 май 2012 ВТУ, В. Търново с организатор СУБ – клон В. Търново

-       100 евро - Членски внос на секция “Микробиология” за 2012 г. в FEМS - Европейска федерация на дружествата по микробиология по искане на секция „Микробиология” на СУБ.