Euroscience

www.Euroscience.org

Какво представлява Eвросайънс?

Eвросайънс, учредена през 1997 г., е пан-европейска асоциация на индивиди, стремящи се да изградят научна Европа “отдолу – нагоре”.

Тя представлява европейски учени от всички дисциплини (вкл. социални и хуманитарни науки), от обществения сектор, университетите, изследователските институти както и от бизнеса и индустрията.

Тя е отворена за научно-изследователските кадри, научната администрация, определящите политиката държавни служители, преподаватели, кандидати на науките, аспиранти, инженери, индустриалци, и по принцип всеки гражданин, интересуващ се от наука, технологии и техните връзки с обществото.

 

Целта на Евросайънс е да

1.      Предоставя открит форум за дискусия за науката и технологиите;

2.      Заздравява връзките между науката и обществото,

3.      Допринася за създаването на интегрирано пространство на науката и технологиите в Европа,

4.      Въздейства при определянето на политиката за развитие на науката и технологиите.

 

Eвросайънс има в момента 2100 членове в 40 европейски страни.

Тя работи чрез Работни групи и Регионални секции, организира конференции, работни срещи и други подходящи дейности (награди …) по теми, като например: Развитие на кариерата, Интеграция и сътрудничество в сферата на европейската наука, Отговорност на учените пред обществото, Етика в науката, Обществено осъзнаване на науката…

Освен това, тя работи за засилване на влиянието си върху европейските власти и асамблеи, националните правителства, както и предлага експертни становища при поискване. Целта е да заздрави научното сътрудничество, отвътре и през всички европейски граници.

Други области на дейност се развиват в отговор на предложения от членовете.

 

Български член:

Българска национална секция на Евросайънз

Проф. Владимир Кожухаров

УХТМ, Бул. Кл. Охридски 8, Тел.: (2) 8163 375; 968 90 17, факс (2) 868 54 88

e-mail: viko@uctm.edu

 

Членски внос

Индивидуални членове

Годишен редовен   - 50 Евро

Намален – студенти и при споразумение за съвместно членство - 25 Евро

Нови страни членки на ЕС

- при плащане он-лалйн 10 Евро

 

Страни от централно източно-европейския регион

-          платени в местна валута – 5 Евро

-          студенти – без такса

Корпоративни членове

Членски внос – 1500 евро

Почетни членове

Не плащат чл.внос

 

ERMA

European Association of Research Managers and Administrators

Европейска асоциация на мениджърите и администраторите в науката

www.earma.org

Като организация с идеална цел, EARMA съществува, за да защитава и популяризира най-основните интереси на членовете си, като предоставя услуги за професионално развитие, работа в мрежи и разпространение на най-добрите практики в областта на изследователския мениджмънт.

Членовете й са представители на обществени и частни научни организации от над 30 страни от Европа.

Дейността й включва курсове за обучение, работни групи, годишни конференции, обмен на персонал, интерактивен дискусионен форум и редовен бюлетин. Целта й е да бъде гласа на мениджърите в науката при определяне на европейската научна политика.

 

EARMA е учредена в Генова, Италия през 1995 г., със задача да популяризира ефективността на европейската изследователска дейност.

Учредяването е предшествано от Първата конференция за мениджмънт на съвместни европейски научно-изследователски проекти (1994 г.), която признава необходимостта от работа в мрежа за повишаване нивото на професионализъм в мениджмънта на науката.

Членство

Има две форми на членство:

-          обикновено – открито за индивиди – работещи на всички нива на управлението и администрацията на НИИ, университетите, и индустрията; и

-          институционално членство – позволява на целия състав на научно-изследователската организация достъп до EARMA и нейните услуги

Съществуват облекчения за индивидуалните членове при организиране на курсове и други.

В момента членския внос за обикновено членство е 150 евро, а за институционално – 750 евро.

 

Днес в EARMA членуват 200 индивидуали и 60 институционални членове, свързани с още над 1000 души заети в мениджмънта и администрацията на науката в цяла Европа.

 

Български членове: няма намерени!

 

 

EARTO

EUROPEAN ASSOCIATION OF RESEARCH AND TECHNOLOGY ORGANISATIONS

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ И
ТЕХНОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ
http://www.earto.org/

 

Членството в EARTO по правило е отворено за всички организации които имат за основна дейност да предоставят услуги в областта на изследванията и развитието, тихнологии и иновации на фирми или други клиенти, и които имат независимост в управлението си .

Организации със седалище извън Европейския съюз и Европейската икономическа зона могат да бъдат допуснати като членове-кореспонденти.

Адреса на секретариата на EARTO:

Rue du Luxembourg/Luxemburgstraat 3

B-1000 Brussels

Tel.: +32.2-502 86 98

Fax: +32.2-502 86 93

e-mail: info@earto.org

Няма български членове

 

 

ESF

European science foundation

Европейска научна фондация

www.esf.org

 

Европейската научна фондация има за цел да поощрява високо-качествената наука на европейско ниво. Това е Европейската асоциация на националните организации, отговорни за подкрепата на научните изследвания.

 

Целта й е да действа като катализатор за развитието на науката като обединява водещи учени и агенции финансиращи изследванията с цел да обсъждат, планират и въвеждат пан-европейските инициативи.

 

Задачите са:

·        да подкрепя европейското сътрудничество във фундаменталните изследвания

·        да оценява и дава мнение по въпроси за политиката в изследванията и науката от стратегическо значение

·        да съдейства за мобилността на изследователите и свободния обмен на информация и идеи

·        да улеснява сътрудничеството при използване на съществуващата изследователска база и при планиране и придобиване на нова

·        да планира и, където е подходящо, да управлява съвместни научно-изследователски дейности

 

Членове

Европейската научна фондация има 78 членски организации от 30 европейски страни.

 

Български членове са:

Българска академия на науките

Национален фонд “Научни изследвания”

 

 

European Industrial Research Management Association

Европейска асоциация на мениджъри от индустриалните изследвания

www.eirma.asso.fr

 

Европейската асоциация на мениджърите от индустриалните изследвания е независима организация, с идеална цел. Целта й е да подркепя развитието на иновациите чрез по-ефективни пазарно-ориентирани изследвания и развитие. Тя осъществява целта си чрез работа в мрежа и лични контакти.

Ориентирана към своите членове, тя предлага платформа за дискусия на идеи и обмен на практическа информация на своите членове, така че във всеки един момент да е наясно какво мислят мениджърите и от какво се нуждаят при изпълнението на функциите си. Дейността на организацията подкрепя процеса на бенчмаркинг и подобряване на иновационния процес, както и в осигуряването на добре управлявани и по-добре организирани научни изследвания и развите. Тези дейности привръщат EIRMA в естествен първи избор за контакт на определящите политиката държавни служители, както и други търсещи мнението на бизнес-общността.

 

Учредена през 1966 г. в момента EIRMA има 150 членове – фирми. Те са от над 20 страни и взети заедно финансират основната част от инвестициите в бизнес начинанията за научни изследвания и развитие в Европа.

 

Нямя открит български член.

 

 

Лига на Европейските изследователски университети

The League of European Research Universities

http://www.leru.org/

Мисия

Лигата на Европейските изследователски университети е учредена през 2002 г., за да подкрепя фундаменталните изследвания. В декларацията за нейната мисия се казва:

Лигата е група от европейски университети усилено занимаващи се с изследвания и отдадени на ценностите на високото ниво на преподаване в рамските на условия на силна научна конкуренция.

Тя изповядва следните принципи:

-          образование чрез познаване границите на човешкото разбиране;

-           

 

It is committed to:

·        education through an awareness of the frontiers of human understanding;

·        the creation of new knowledge through basic research, which is the ultimate source of innovation in society;

·        the promotion of research across a broad front, which creates a unique capacity to re-configure activities in response to new opportunities and problems.

The purpose of the League is to advocate these values, to influence policy in Europe and to develop best practice through mutual exchange of experience.

Members

Latest news

Membership in LERU, which is by invitation, is periodically evaluated against a broad set of quantitative and qualitative criteria, such as research volume, impact and funding, strengths in PhD training, size and disciplinary breadth, and peer-recognised academic excellence.

More information on membership principles

More information on membership criteria

Members of the League are

·        de Universiteit van Amsterdam

·        the University of Cambridge

·        the University of Edinburgh

·        die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

·        l’Université de Genève (University of Geneva)

·        die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (University of Heidelberg)

·        Helsingin yliopisto (University of Helsinki)

·        de Universiteit Leiden (Leiden University)

·        de Katholieke Universiteit Leuven

·        the University College London

·        Lunds universitetet

·        l’Università degli Studi di Milano (University of Milan)

·        die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU Munich)

·        the University of Oxford

·        l'Université Pierre et Marie Curie, Paris 6

·        l'Université Paris-Sud 11

·        Karolinska Institutet, Stockholm

·        l’Université Louis Pasteur Strasbourg

·        de Universiteit Utrecht

·        die Universität Zürich

 

 

The League of European Research Universities (LERU) was founded in 2002 as an association of twelve research-intensive universities sharing the values of high-quality teaching within an environment of internationally competitive research. In 2006, membership was extended to twenty institutions.

LERU acknowledges that Europe has lost its pre-eminent position in basic research. Actions to restore that position for the acquisition of new knowledge, for the assurance of high-quality education, for the benefit of innovation in industry, and for the enhancement of quality of life in society as a whole, are urgently needed. LERU wants to bring about radical changes in the governance, management and funding of basic research in Europe .

LERU advocates that specific funds be made available at the European level and be administered by a new, to be erected European Research Council that -in addition to existing regional, national and European funding agencies- will support truly excellent fundamental research . These funds must not be retrieved from the national research councils which, for the benefit of education, must ensure research support of all national universities, and allocation of these specific funds must not be based on the principle of "juste retour". Excellence, proven in a system of open competition, should be the deciding factor for allocating funds.

LERU firmly believes that research-intensive universities should be major players in the process, associated with networks including industry. The autonomy of universities must be enhanced.

LERU is strongly in favour of an integrated approach involving basic, strategic, and applied research. Major universities, acting through professional technology transfer offices, should become optimal partners for industry, not-for-profit organisations, and society at large.

LERU does not promote the exclusive interest of its members, but seeks to defend the interests of all that are engaged in top-level basic research, and in the training of young scientists able to build and support Europe ’s role as the leading continent of the knowledge-based 21st century world.

 

http://www.earto.org/

European Association of Research and Technology Organizations

Effective innovation and R&D involves many people and players: universities, business enterprises, institutions and governments. Europe's overall competitiveness and innovation performace depends on how well these players handle their own activities, and - increasingly - how well they work together. By bringing people from different constituencies together, our aim is to improve awareness and mutual understanding of the conditions and approaches that will lead to improved performance.
We work with many groups - academic, research institute and industry associations such as the European University Association (EUA), the European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) and the European Round Table of Industrialists, international organisations such as the OECD and the European Commission and the respective business groups, UNICE and BIAC - to develop this understanding and awareness. Our approach is consultative, bringing together people who have a deep practical understanding of different aspects of a subject to foster greater mutual understanding and awareness of industry's activities and needs.
We also keep in regular contact with sister organisations around the world, particularly the Industrial Research Institute. This site provides links to these organisations and an atlas of information on matters affecting industrial R&D management.

EIRMA is supporting several initiatives related to the European Research Area. We are giving particular attention to the quality of university-business R&D collaborations and Knowledge Transfer.

 

Address: European Industrial Research Management Association,

 46 rue Lauriston,

F-75116 Paris.

Tel: +33 (0)1 53 23 83 10.

Fax: +33 (0)1 47 20 05 30.


Eurodoc

www.eurodoc.net


EURODOC is the European Council of doctoral candidates and young researchers. It takes the form of a federation of national associations of Ph.D. candidates and young researchers.
EURODOC's objectives are:

·        To represent doctoral candidates and junior researchers at the European level in matters of education, research, and professional development of their careers.

·        To advance the quality of doctoral programmes and the standards of research activity in Europe.

·        To promote the circulation of information on issues regarding young researchers; organize events, take part in debates and assist in the elaboration of policies about Higher Education and Research in Europe.

·        To establish and promote co-operation between national associations representing doctoral candidates and junior researchers within Europe.

EURODOC was founded in Girona (Spain) on 02/02/02.

Eurodoc Has now 21 members:

Some of them:

Confédération des jeunes chercheurs (CJC) – France

Hellenic association of doctoral researchers ..

Asociácia doktorandov Slovenska

Няма член от България!

 

Eurodoc regularly interacts with the following stakeholders at the European level:

·        The European Commission, DG Research - Directorate D (Human resources and Mobility)

·        The EUA (European University Association)

·        The UK Grad programme


In addition, closer or more formal interactions are aimed at or in the making with the following organisations:

·        ESIB, the National Unions of Students in Europe

·        WAYS, the World Academy of Young Scientists

 

 


European university Association

http://www.eua.be//

сайта не работи!

 

 

EUROPROBE

http://www.geofys.uu.se/eprobe/

EUROPROBE is a Lithosphere Dynamics programme, concerned with the origin and evolution of the continents. It was conceived and has grown within the International Lithosphere Program (ILP) and, since 1992, has been supported by the European Science Foundation (ESF). This major venture is focused on, but not confined to Europe.

EUROPROBE is dedicated to carrying out a new generation of major projects that will improve our understanding of the tectonic evolution of the Earth's crust and mantle, and the dynamic processes which controlled this evolution through time.

EUROPROBE is an interdisciplinary program, combining surface observations with deep geophysical and geochemical probing; applying, adapting and developing the latest technology to obtain an integrated image of the whole lithosphere. EUROPROBE has designed a range of multidisciplinary projects, located in different parts of Europe, to investigate the origin and evolution of continental lithosphere. Most of these projects concern orogenic processes: on-going in the Carpathians and the Caucasus; Paleozoic in the Uralides, the Trans-European Suture Zone and Iberia; Proterozoic and Archaean in the Baltic Shield. Others focus on intraplate tectonics and, particulary, on the evolution of sedimentary basins both in conjunction with cratonic rifting and with orogenic activity along plate margins. All these projects are dedicated to improving our understanding of the dynamic evolution of continental lithosphere.

EUROPROBE IN BRIEF:

·        Studies lithosphere across a United Europe; Connected with the framework of the ILP.

·        Today: 10 projects; more than 30 countries, c. 5 MEcu research budget annual.

·        Organized in 1984; Reorganized in 1988/89.

·        Sponsored by ESF Jan. 1992. Sponsorship extended by ESF for the years 1999-2001.

·        Europrobe obtained inspiration from: the ESF program European Geotraverse, the Canadian Lithoprobe Program.

·        Conceived as a program of focused integrated geological, geophysical, and geochemical research.

 

 


The Marie Curie Fellowship Association

http://www.mariecurie.org/

The Marie Curie Fellowship Association is the association of scientists (Marie Curie Fellows) who were awarded a mobility research training grant by the European Community. 15 new Marie Curie Fellows joined the association since January 1st, 2006.

What is the Marie Curie Fellowship Association?

The Marie Curie Fellowship Association is the Association of scientists who have once been awarded a Marie Curie fellowship or other European Community research training grant selected through a selection procedure. A Marie Curie fellowship is a grant within a harmonized scheme under one of the European RTD framework programmes to stimulate the training and mobility of researchers in the European Community.

Please find here a one page summary of the activities of the MCFA during the year 2002.

The Association is organised along hierarchical lines with both regional/local groups, national groups and on an international level. There are also horizontal structures such as committees and working groups.

History of the MCFA

The Association was launched at an inaugural seminar in Brussels in October 1996. This seminar was organized under the auspices of the European Commission. During its first three years the Association received a generous grant from the European Commission. At the same time the Marie Curie Fellowships Unit at the Direction Generale XII of the European Commission supported the Association with advice and logistical help. Today there are still tight links between the Association representatives and the European Commission.

The international administration of the MCFA

All activities of the MCFA are co-ordinated on the international level. The running of the Association lies in the hands of the Administrative Board that is elected by the members of the Association at the Annual General Meeting. The structure of the MCFA is laid down in the Statutes.

National groups

The National Groups are one of the pillars of the MCFA.

All national groups have their own co-ordinators for the various national activities. These activities include meetings, advice on contract problems, meetings with national government officials, marketing articles and the like. For a list of national co-ordinators and links to the national WWW pages, please have a look at our National Co-ordinators Page. The national co-ordinators form the local groups committee.
Regional group meetings are usually informal gatherings of fellows working in large institutions, or living in large cities or within one region. They are useful as social get-togethers, and for help with individual contract problems.

Partner organisations

The MCFA aims at developing steady contacts with other European scientific and science policy organisations. In collaboration with other organisations we try to transmit the opinions and ideas of mobile high level researchers and the obstacles to mobility they experienced during their stay in different European countries.

 

Partners:

European Association of Research Managers and Administrators (EARMA)

ESF

Euroscience

Eurodoc

Fondation nationale Alfred Kastler – France

http://www.cnrs.fr/fnak/

The Fondation nationale Alfred Kastler de l'Académie des Sciences has two primary goals. First, the Foundation strives to help foreign scientists have productive and pleasant stays in France by guiding them through the process of planning their trips; helping them with the initial difficulties of their stay, such as the red tape in obtaining visas and other documents, as well as with the practical problems of everyday live in a foreign country. Also, the Foundation endeavours to maintain contact with these scientists following their return home. The Kastler Foundation most often works with post-doctoral scientists and more senior visitors, but in certain cases it will be able to help doctoral candidates. The Kastler Foundation works with scientists of all nationalities and from the full range of scientific disciplines, from experimental to social sciences. For more information please consult the webpages at http://www.cnrs.fr/fnak/. An interview with Mr. Antony Mauvais, Secretary General of the Kastler Foundation that was published in the MCFA Newsletter of Summer 2001 can be found here

Pi-Net - The Postgraduates International Network

The MCFA has also started a collaboration with Pi-Net, which is as Eurodoc represented in the "Young scientists" working group, founded at the Euroscience/EARMA conference in Budapest in June 2002.

 

National groups:

Marie Curie Fellowship Association Bulgaria. http://www.mariecurie.org/bg/

We are aiming to provide information and facilitate communications between Fellows in Bulgaria, those anticipating to come here or with other European Marie Curie Local Groups.

Please contact our national coordinatorChristina N. Vidinova for any queries.


Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

http://www.stifterverband.de/flash/intro.html

 is a joint action of industry involving around 3.000 companies, industrial associations and individuals who wish to promote science and the humanities, research, education and public understanding of science. Thanks to its private funding, the Stifterverband is able to operate in an unbureaucratic manner and without state provisions, which is an important prerequisite for the innovative impulses the organisation has repeatedly managed to give.


European Union of Science Journalists' Associations,

http://www.esf.org/eusja/
helps science writers throughout Europe to keep in touch with one another.

EUSJA does not have individual members. To become a part of the EUSJA 'family' join your local science writers' association. You may find a contact to your country's association on the page where we list the national representatives to EUSJA.

Няма български представител.