Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 11.24.2005.


 

Съдържание на сп. „Наука”, ХV годишнина, бр. 1-6, 2005 г.

 

Алам, Роашон, Николова, Анюта, Ванкова, Светослава – Преструктурирането на големите компании – фактор за растеж и стабилност 3/54

Алам, Раошмон – Анализ на мотивацията на участника в трудовата дейност 6/44

Александров, Александър – Академик Чудомир Големинов - юбиляр 3/76

Ангелиева, Карина – Среща на учените с бизнеса 1/67

Андреев, Георги – Институционалното финансиране на науката от МОН (опит за анализ) 2/34

Апостолов, Алекси – Попъровото схващане за целта на науката 3/25

Атанасов, Атанас – Състояние и тенденции на научния потенциалн в обществените науки в БАН 1/32

Атанасова, Надежда - Оценка на човешкото въздействие върху прилепите в благоустроената пещера „ Снежанка” – Западни Родопи 2/70

Ахабабян, Нъшан - За необходимостта от изучаване на историята на науката и живота на учените 4/46

Бакалов, Георги – Малко известни факти от историята на древните българи 1/44

Бакалов, Георги – Научните изследвания в СУ „Св. Климент Охридски” 2/31

Бакалов, Георги – Към въпроса за възникването на българската държавност 3/37

Балтов, Ангел - Връзката на науката и образованието в БАН 2/29

Бозуков, Иван – Затворените светове на отвореното общество 3/27

Бушев, Михаил - 2005 година - световна година на физиката 1/3

Велев, Камен – Научните изследвания в образователните институции 2/24

Величкова, Цветана – Славянски и старобългарски уникални ръкописи в Научния архив на БАН 4/7

Видьо Видев - Научна конференция с международно учаастие „ Стара Загора 2005” 4/76

Витанов, Николай К., Димитрова, Златинка, Панчев, Стойчо – Предизвикателства пред съвременната физика: иконофизика и социофизика 2/13

Воденичаров, Стефан – Човешкият потенциал в областта на техническите науки 1/24

Габровски, Константин – Чл.-кор. проф. Иван Илиев на 80 години 1/73

Габровски, Константин – Живот на творец 4/75

Гаделева, Зоя – Кариера и мобилност на учени 2/55

Галунов, Тодор – Опитът за консервативна избирателна реформа през 1883 г. 2/45

Георгиев, Румен - В ъзможностите на интердисциплинарния подход в мениджмънта 5/21

Големански, Васил – Български биолози на Антарктида: десегодишна равносметка 3/33

Грудев, Димитър – Разширена Европа и световният университет – Пета международна ректорска среща 1/60

Гурова, Елисавета – Международната мобилност – нови възможности 2/51

Гурова, Елисавета – За учените в Европа и в България 5/38

Дамянов, Дамян – Заключително слово на Националния форум „ Науката в България” 4/36

Дамянов, Дамян – Активен живот в полза на науката и на обществото 4/74

Дамянов, Дамян – Академик Кирил Боянов навърши 70 години 5/75

Дамянов, Дамян – Експозе по изпълнението на мандатната програма (2001–2005) 6/12

Делибалтова, Десислава – Национален конкурс за младежка научна разработка „Земята – позната и непозната” 5/73

Дерменджиева, Грета – Новите медии – комуникационният скок 4/60

Десев, Любен, Тонков, Тонко – Стефан Банов - талантлив педагог и стенограф 5/76

Желев, Иван – 75-годишен юбилей на проф. дин Георги Димитров 3/76

Живков, Венелин – Проблеми на висшето образование 1/36

Иванов, Саздо – Спомени за Държавната политехника 6/57

Йовчев, Милко – Хоризонталните парогенератори – слабото звено на ядрените електроцентрали 3/47

Калчева, Нина – Обитаемата зона 1/55

Кендеров, Петър Ст. – Обобщения и изводи от дискусията „Проблеми на науката” 4/27

Китанова, Стефка – Академизъм на моравата 5/78

Койчев, Елена – Модерните библиографски продукти на “ THOMSON ISI ” 5/29

Колев, Димитър – Живот и научно дело на проф. д-р Асен Златаров 3/73

Колев, Христо, Николова, Мария – Горивен елемент, основан на процеси в живите организми 5/70

Комитов, Борис – Слънцето, климатът и техните промени във времето 6/28

Косев, Константин – С признателност към делото на светите братя Кирил и Методий 4/3

Косева, Евгения – Поглед към звездите 1/58

Коцева, Венета – 100 години от рождението на проф. Михаил Венедиков – виден български геодезист 6/70

Крумова-Цветкова, Лилия – 125 години от рождението на акад. Стефан Младенов 6/69

Кузманова, Йорданка – 60 години Аграрен университет – Пловдив 6/72

Кулев, Ивелин, Стоянов, Стефан – За оценката на качеството и професионализма на университетските преподаватели в природните науки 3/16

Кулев, Ивелин, Стоянов, Стефан – Система от показатели за атестиране на университетските преподаватели в природните науки 5/3

Куркулас, Димитрис - Пътят на България към Европейския съюз: предизвикателствата на присъединяването 3/3

Лазарова, Дима –Десети Майски четения „Дни на на науката 2005” във Великотърновския клон на СУБ 4/77

Лазарова, Пенка – Вълнуващата игра, наричана наука 2/66

Лазарова, Пенка – Млади таланти във физиката 2005 6/51

Лазарова, Пенка – Стипендиантите на фондация „Еврика” – бъдещото европейско лице на България 1/51

Лазарова, Петра – Ролята на НАТО и Европейската общност за възстановяване и обединяване на Европа 4/66

Маринова, Людмила – Годишни награди на Медицинския факултет в София 2/75

Маринова, Людмила – Законът за научните степени и научните звания – отново в ход 1/41

Минчев, Георги - 75 години достоен и пълноценен живот 2/76

Минчев, Георги – Знанието - основен икономически ресурс на ХХІ век 5/49

Мирчева, Ралица – Ръчно правената хартия 3/58

Митова, Тотка – Състояние и тенденции в развитието на научния потенциал в НЦАН 1/27

Найденов, Ангел – Софийският университет „Св. Кл. Охридски” – българската Алма матер 1/53

Найденов, Найден – Дипломни работи, отличени от Съюза на химиците в България 2/74

Найденов, Найден, Хох, Гюнтер – Програма за модернизация на Пети и Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” – новаторски решения на проектни проблеми 3/42

Нанкинов, Димитър – Птици – преносители на опасни вируси 5/34

Недева , Искра, Желязкова, Деница, Гетова, Грета, Иванова, Радина - Айнщайн през моите очи 4/68

Неделчев, Йоаникий - Божествен богослов за науката 3/31

Ненов, Димитър – Международната класация на университетите и нашето образование 2/41

Нешков, Тодор – Състояние и перспективи на обучението по мехатроника 6/62

Овчаров, Владимир – Състояние и проблеми на развитието на научно-преподавателските кадри у нас 1/16

Павлова, Лора – Н аградени проекти в националния кръг на Европейския конкурс “ NETD @ YS 1/61

Памукчиев, Минко – Нобелови лауреати за икономика 2/3

Пеев, Илия П. – Памет за проф. дтн инж. Николай Димитров Пантев 3/ 74

Попиванов, Борис – Външнополитическият консенсус в Българския парламент 2/61

Попов, Ангел, Калканджиев, Васил – Университет – иновации – предприемчивост 3/9

Попов, Ангел – Висше образование и научен потенциал 4/24

Попов, Ангел – Наука, образование и иновации като национални приоритети 6/6

Попов, Горан – За догматизма 5/60

Проданов, Васил – Дилемата наука – псевдонаука 1/9

Проданов, Васил – Обществените науки в България – преодоляване на парадоксите и изграждане на силни общности 5/10

Първанов, Георги – Слово пред участниците в Националния форум „Науката в България” 4/11

Радева, Веселка – Националните програми по физика и астрономия – обучение чрез Интернет 3/66

Рангелов, Бойко – Нелинейната наука за природните бедствия – модерно европейско направление 6/40

Стойнов, Здравко – Роля на научната политика и мениджмънта в развитието на научния потенциал 1/34

Стоянов, Борислав – Семинар-дискусия ”Наука и икономика” 1/76

Стоянова, Валентина – Модели на социалния капитализъм 5/56

Съботинов, Никола – Обобщения и изводи от дискусията „Наука и бизнес” 4/29

Теохаров, Методи – Никола Пушкаров – основоположник на българското почвознание 1/71

Теохаров, Методи, Дачев, Детелин – Актуални въпроси на науката и образованието в България 3/22

Тодоров, Марио – Йонизиращите лъчения в нашето ежедневие 3/61

Тодоров, Марко – Обобщения и изводи от дискусията „Държава, общество, наука” 4/30

Тошев, Борислав – Научна дейност, научни списания и научна общност 4/42

Трайчев, Емил - Преобразяващата светлина на евангелското слово 4/4

Узунов, Цанко – Инженерните науки и интеграцията между БАН и ВУЗ 2/39

Хаджимитов, Владимир, Хаджимитова, Вера – Физиката и физиците – основа и двигател за развитието на съвременните комуникационни технологии 5/25

Христов, Христо – Участие на студентите в научноизследователската дейност 2/38

Цветкова, Милена – Нови политически употреби на книгата 4/52

Чобанова, Росица - Бизнесът и знанието през ХХ век 5/15

Чобанова, Росица – Проф. дин Александър Димитров на 70 години 5/77

Чобанова, Росица – Проф. Иван Стойков на 70 години 6/74

Шахпазова, Маргарита – Национален конкурс „Млади таланти 2005” 5/67

Шютт, Георг – Наука и изследвания в Германия 3/ 13

Юхновски, Иван – Антиподът на науката 1/6

Юхновски, Иван – Някои проблеми на науката у нас 4/17

Якимов, Наум – Обобщения и изводи от дискусията „Международно научно сътрудничество” 4/33

 

Български физик, награден от Руското течнокристално общество 3/72

Втора годишна конференция на Европейската мрежа от центрове за мобилност на учените 6/26

Въвеждащо слово на проф. д-р Дамян Дамянов, дмн – председател на СУБ, на Тържественото честване на Деня на народните будители и българските учени 6/3

ГД „Съвместни изследователски центрове” на Европейската комисия – нови възможности за българските учени 3/68

Годишни награди на фондация „Еврика” 1/49

Европейска нощ на учените в рамките на инициативата „Учените в Европа” 2005 4/71

Европейски конкурс за млади учени 2005 6/54

Из „Редовен доклад на ЕК за напредъка на България в процеса на присъединяване – 2004 г.” – глава 17: Наука и изследвания 1/66

Изграждане на европейското научно пространство на знанието в служба на растежа 6/19

Изследване под ръководството на български учен разкрива произхода и невроендокринната природа на Лайдиговите клетки 4/73

Инициатива на Европейската комисия „Учените в Европа” 3/71

Кодекс за поведение на наемане на европейските учени 5/46

Конкурс на СУБ за високи научни постижения – 2005 г. 6/9

Конкурс на СУБ за журналисти, отразяващи проблемите на науката и дейността на СУБ 6/11

Морален кодекс на Съюза на учените в България 3/6

Наградени научни колективи от ІХ и Х конкурсни сесии и конкурс „Млади учени” на Фонд „Научни изследвания” към МОН 1/63

Награди на Министерството на образованието и науката „За особен принос в науката” - 2004 г. 1/62

Научен изследовател - роли и отговорности 2/75

Нов Европейски портал за научно об разование 4/71

Образование за демократично гражданство 1/69

Поздравление от доц. Игор Дамянов – министър на образованието и науката към участниците в Националния форум „Науката в България” 4/14

Портал за аудиовизуална информация в научната сфера 4/72

Приветствие от г-жа Меглена Кунева, министър по европейските въпроси, на обществената дискусия „Международно научно сътрудничество” 3/5

Приоритетите на Европейската комисия за научните изследвания за периода 2007-2013 3/69

Професор Борис Страшимиров (1922-2005) 6/75

Професор д-р Никола Георгиев Николов (27.11.1927 – 10.03.2005) 2/78

Професор Иван Алексиев Захариев (24 декември 1908 – 15 март 2005) 2/77

Първи регионален конкурс за млади таланти в областта на природните науки 5/69

Сближаване на индустрията и научната общност за създаване възможности за кариерата на младите учени 6/22

Слово на доц. д-р Даниел Вълчев – министър на образованието и науката на Тържественото честване на Деня на народните будители и българските учени 6/4

Състав на Комисията по образованието и науката към 40 НС 5/74

Състояние и тенденции в развитието на научния потенциал на Република България 1/15

Техническият университет - София празнува своя 60-годишен юбилей 6/56

Универсален достъп до публикациите за Европейския съюз 3/69

Управителен съвет на СУБ 6/18

Харта на европейските учени 5/42

Чл.-кор. Атанас Механджиев (1931-2004) 1/74

 

 

   
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster