Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 24.07.2014

проф. д.т.н. Тодорка Ганчева Владкова – председател на секция "Химия и фармация"

Родена на 12 март 1945 г.; омъжена с 2 деца

Образование, научни степени и звания

1969 г., инж.-химик (магистър), ХТМУ, София

1974 г. – ктн (д-р)

1989 г. – ст.н.с. ІІ ст.

1995 г. доцент

1999 г. дтн.

2005 г. професор по Химия на високомолекулните съединения

 

Месторабота и заемана длъжност:

1973-1974 г. – Министерство на химическата промишленост, отдел: „Планиране и координация на научната, развойна и рационализаторска дейност”, експерт

1974 г-1988 г. – н.с. І ст., ВХТИ, София

1989 г.- 1995 г. – ст.н.ІІ ст., ХТМУ, София

1995 г.-2004 г. – доцент,  ХТМУ, София

2005 г. – продължава – професор, ХТМУ, София

 

Членство в професионални организации 

Член на СУБ от 1978 г.; секретар на секция:”Химия и фармация” 2 мандата и председател трети мандат;

Клуб „Жени в науката” – Зам. Председател

Българско химическо дружество

EUROSCIENCE

Еuropean Soc. on Biomaterials,

Int. Group on Polymer Networks

Int. Polym. Processing Soc.

Editorial Board of the int. “J. of Polymer Engineering”

Reviewer of 9 int. journals, such as: “Langmuir”, “J. Appl. Polym. Sci.”, “J.Polym.Eng.”, “Polymers&Polymer Composites”, “Sensors&Actuators”, etc.

 

Научни интереси:

Полимерни нанокомпозити, полимерни биоматериали; инженерство на повърхността (плазмени и химични методи),

нетоксичен контрол на биозамърсяване; химия на вулканизационния процес

Е-mail: tgv@uctm.edu

 

 

 

   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster