logo   

 Titul


Секция "Информатика"

От 2008 г. насам Секция "Информатика" към СУБ издава Годишник с редакционна колегия в състав:
  • акад. Красимир Атанасов — Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН
  • проф. д-р Веселка Боева — Технически университет — София, Филиал Пловдив
  • акад. Кирил Боянов — Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН
  • проф. Стоян Денчев — Университет по библиотекознание и информационни технологии
  • проф. д-р Сотир Сотиров — Университет "Проф. Асен Златаров", Бургас
  • проф. д-р Магдалина Тодорова — Софийски университет "Св. Климент Охридски" (до м. май 2019 г.)

Годишникът приема на български и английски език оригинални научни и обзорни статии във всички области на теоретичната и приложната информатика, информационните, компютърните и комуникационните технологии, електронното обучение, математическото моделиране и изкуствения интелект, и др.

ISSN: 1313-6852

   

Том 12, 2022/2023 година

Модел на железопътна гара Бургас чрез двупосочни обобщени мрежи
Тончо Боюков, Красимир Атанасов
1–31
Обзор върху публикациите по индексирани матрици
Стела Тодорова
32–62
Investigation of the death rate due to chronic diseases using intercriteria analysis
Zlatko Yordanov, Veselina Bureva
63–71
Метод за извеждане в машинното самообучение, основан на метода на Кемени–Йънг
Александър Маразов
72–94
Software for Intercriteria Analysis: Implementation of the algorithm of Intercriteria Analysis with weight coefficients of the objects or the criteria
Deyan Mavrov, Veselina Bureva
95–104

   

Том 11, 2021 година

 

Том 10, 2019/2020 година

Level operators over index matrices. Part 2: Index matrices with elements from a fixed interval
Krassimir T. Atanassov
1–13
Приложение на интеркритериален анализ върху рейтингите на висшите училища в България за 2019-2020 година
Веселина Бурева, Евдокия Сотирова, Красимир Атанасов и Велин Андонов
14–29
Интеркритериален анализ върху данни за кръвонабиране
Николай Андреев, Красимир Атанасов и Веселина Бурева
30–53
Компютърно базирана ЕКГ система
Тодор Стоянов
54–60
Кратка бележка върху ViSICra: Прототип на програма за визуализация на резултатите от интеркритериален анализ
Николай Икономов, Петър Василев и Евгений Маринов
61–65
Приложение за извършване на операции с двумерни индексирани матрици
Деян Мавров
66–80
Index matrices as a tool for data lakehouse modelling
Veselina Bureva
81–105
Корпоративните блогове в ИТ сектора в България – възможности и перспективи
Жюстин Томс
106–114

  

Том 9, 2017/2018 година

Приложение на интеркритериалния анализ при анализа на грешките на GPS приемници в DGPS/RTK режим
Петър Ковачев
1–20
Обобщеномрежов модел за изследване на градския транспорт. Нова транспортна схема на град Бургас
Иван Вълков, Красимир Атанасов и Евдокия Сотирова
21–37
Обобщеномрежов модел на техническо въвеждане на писмени работи от Националното външно оценяване след седми клас и тяхното разсекретяване
Боряна Митева
38–44
On the operations over index matrices
Krassimir T. Atanassov
45–52

  

Том 8, 2015/2016 година

Intuitionistic fuzzy conjunctions and disjunctions from first type
Nora Angelova and Miroslav Stoenchev
1–17
A note on new partial ordering over intuitionistic fuzzy sets
Peter Vassilev
18–22
On 3-dimensional multilayer matrices and operations with them 
Velichka Traneva
23–36
Software for intercriteria analysis: Working with the results 
Deyan Mavrov
37–44
Intercriteria and correlation analyses: Similarities, differences and simultaneous use
Pencho G. Marinov and Stefka Fidanova
45–53
The intercriteria decision making method to Bulgarian university ranking system
Veselina Bureva, Evdokia Sotirova, Hristo Panayotov
54–70
Intercriteria analysis with missing data: An example with atmospheric data
Todor Kostadinov
71–78
Обобщеномрежов модел за изследване и анализ на градския транспорт
Иван Вълков, Красимир Атанасов
79–96
GNDraw – софтуерно приложение за изчертаване на обобщени мрежи
Николай Икономов
97–105
Обобщеномрежови модели за диагностика на болка в областта на лакътна става от травматичен произход
Симеон Рибагин
106–110

  

Том 7, 2014 година

Кратки сведения за развитието на изчислителната техника в България
акад. Кирил Боянов
1–23
Remark on the intuitionistic fuzzy forms of two classical logic axioms. Part 1
Lilija Atanassova
24–27
Generalized net of the process of support vector machines classifier construction
Veselina Bureva, Mirela Puleva, Evdokia Sotirova
28–40
Обобщеномрежов модел на авторизация в корпоративен сървър и мрежа с помощта на мобилни устройства
Христо Панайотов
41–50
Обобщеномрежов модел на процеса на създаване на група, страница или събитие в социална мрежа Facebook
Станислав Андреев
51–59
A new operation over index matrices
Krassimir Atanassov
60–64
Софтуер за тестване на GNSS приемници в кинематичен режим – реално време по стандарта ISO 17123-8:2007
Петър Ковачев, Катя Коцева
65–77
Байесов мрежов модел в помощ на диференциалната диагностика на саркоидозата
Людмила Димитрова, Олга Голубева
78–87

  

Том 6, 2013 година

Solving max-min fuzzy linear systems of equations. Algorithm and software
Zlatko Zahariev
1–16
Intuitionistic fuzzy cognitive maps as a tool for influence analysis of their constituent factors
Peter Hadjistoykov and Krassimir Atanassov
17–25
Интуиционистки размит подход за оценяване преживяемостта на групи вентрикулни шънтове
Людмила Тодорова, Живко Сурчев, Петър Василев
26–31
Generalized net model of the ART1 neural networks
Todor Petkov, Sotir Sotirov
32–38
Modeling verification process in neural network Multilayer Perceptron with generalized nets
Stanimir Surchev, Sotir Sotirov
39–45
Обобщеномрежов модел на процеса на извличане на асоциативни правила чрез Frequent Pattern-Growth алгоритъм
Веселина Бурева, Евдокия Сотирова и Красимир Атанасов
46–53
Generalized net model of forum system with user accounts
Deyan Mavrov
54–61
Обобщеномрежов модел на функциите на главна станция в трансмисия за е-търговия, базирана на мобилни комуникации
Христо Панайотов
62–67
Обобщеномрежов модел на пречиствателна станция на води
Ваня Георгиева
68–75
The Go programming language – characteristics and capabilities
Magdalina Todorova, Maria Nisheva-Pavlova, Georgi Penchev, Trifon Trifonov, Petar Armyanov, Atanas Semerdzhiev
76–85
Dependently-typed programming
Trifon Trifonov, Atanas Semerdzhiev, Georgi Penchev, Magdalina Todorova, Maria Nisheva-Pavlova, Petar Armyanov
86–94
Формално описание на компоненти в операционни системи
Асен Илиев
95–102
Key features and some application areas of Erlang programming language
Maria Nisheva-Pavlova, Magdalina Todorova, Pavel Pavlov, Atanas Semerdzhiev, Trifon Trifonov, Georgi Penchev, Petar Armyanov
103–110
C++11: C++ as contemporary programming language
Petar Armyanov, Atanas Semerdzhiev, Trifon Trifonov, Magdalina Todorova, Maria Nisheva-Pavlova, Georgi Penchev
111–119
Data integration: An approach to improve the preprocessing and analysis of gene expression data
Elena Kostadinova
120–133
Директен интегрален метод за изследване кинетиката на деструкция на сложни твърдофазни процеси с данни от неизотермична термогравиметрия
Неделчо Неделчев
134–149
Софтуерни и хардуерни решения за измерване и изследване на яркост, интензитет и на наличие на широчинно импулсна модулация на светлината
Апостол Маринов, Велиан Христов и Даниела Орозова
150–158
Процесният подход и проблематиката му в информатиката
Владимир Димитров
159–167
BPMN за спецификация на бизнес процеси
Владимир Димитров
168–174
WS-BPEL за спецификация на бизнес процеси
Владимир Димитров
175–184
WS-CDL за спецификация на бизнес процеси
Владимир Димитров
185–191
UML диаграмите на дейността за спецификация на бизнес процеси
Владимир Димитров
192–200

  

Том 5, 2012 година

Анализ и извличане на компютърни програми
Калин Георгиев
1–31
Intuitionistic fuzzy interpretation of the joint influence between the key factors in fuzzy cognitive maps
Peter Hadjistoykov, Krassimir Atanassov
32–42
On the global operator G6 over generalized nets
Dimitar Dimitrov
43–52
On-line система за записване на консултация при лекуващ специалист чрез използване на обобщени мрежи
Ивелина Вардева
53–62
Обобщеномрежов модел на процеса на компютърна обработка на сканирано изображение
Станислав Андреев
63–67
Generalized net of the process of classification over social networks
Stanislav Andreev, Sotir Sotirov
68–72
Обобщеномрежов модел на процеса на създаване на асоциативни правила
Веселина Бурева
73–83
Generalized net model of the applying for scholarships and awards
Roman Nachev, Genoveva Inovska
84–90
Generalized net model of internet telephony
Kostadin Georgiev, Genoveva Inovska, Ivelina Vardeva
91–96
Моделиране на процеса „еко-маркировка“ на текстилни изделия чрез обобщени мрежи
Росица Крюгер, Вася Атанасова
97–110
Verifying BPMN processes using generalized nets
Pavel Tcheshmedjiev
111–119
Обзор на обобщеномрежовите модели, описващи функционирането на невронни мрежи
Антон Антонов
120–128

  

Том 4, 2011 година

Построяване на коректни обектно-ориентирани програми чрез изграждане на техни обобщеномрежови модели
Магдалина Тодорова
1–28
Generalized net model of offspring reinsertion in genetic algorithms
Tania Pencheva, Krassimir Atanassov, Anthony Shannon
29–35
Среда за работа с бази от данни
Румен Тодоров, Даниела Орозова
36–48
Интеграция на симулатора за обобщени мрежи GNTicker с Matlab
Димитър Димитров
49–52
Generalized net model of E. coli glycolysis control
Kalin Kosev, Olympia Roeva
53–61
On a representation of ACO-algorithm by game method for modelling
Krassimir Atanassov, Stefka Fidanova
62–67
Основна последователност на обработката и анализа на данните от GPS измервания (алгоритъм)
Петър Ковачев
68–89
A note on similarity measures defined over intuitionistic fuzzy sets
Peter Vassilev
90–94
Методологически основи на задачата за разпознаване на състоянията по косвени признаци
Асен Недев, Димитър Димитракиев, Георги Антонов
95–102
Ontology-based model of e-Governance
Boryana Deliyska, Roumiana Ilieva
103–119
Generalized nets as a universal method for timing closure of digital integrated circuits
Marin Marinov
120–126
Generalized net model of iris recognition using neural networks
Sotir Sotirov
127–132
Design framework of an open platform for agricultural ecosystems modeling
Hristo Aladjov
133–146

  

Том 3, 2010 година

Посветен на 20-годишнината на Секция "Информатика"
и на 75-годишнината на един от основателите й, акад. Кирил Боянов

Двадесет години Секция "Информатика
Кънчо Иванов
1–2
Особености на използването на виртуализирани разпределени компютърни ресурси
Кирил Боянов, Димитър Тодоров и Христо Турлаков
3–11
Европейската визия за електронна инфраструктура в ЕС
Любен Боянов, Христо Турлаков и Кирил Боянов
12–25
Формални методи и средства за верификация на програмно осигуряване
Магдалина Тодорова
26–36
Софтуерни продукти, реализиращи обобщените мрежи
Димитър Димитров
37–50
Графична среда за моделиране и симулация с обобщени мрежи
Димитър Димитров
51–66
Методи за анализ и метрологичен контрол на часовниците на GPS приемници
Петър Ковачев
67–89
On Lukasiewicz’s intuitionistic fuzzy disjunction and conjunction
Krassimir Atanassov and Radoslav Tcvetkov
90–94

Том 2, 2009 година

On mathematics and informatics as sciences
Dimitar Dobrev
1–9
Свободен софтуер в науката
Вася Атанасова
10–13
Verification environment for imperative and object-oriented programs
Magdalina Todorova
14–24
On intuitionistic fuzzy subtractions –'20 and –''20
Lilija Atanassova
25–28
Remark on equalities between intuitionistic fuzzy sets
Krassimir Atanassov
29–30
On generalized net complexity
Krassimir Atanassov
31–37
Fermentation processes monitoring and control using generalized nets
Olympia Roeva and Stoyan Tzonkov
38–45
Обработка на уеб заявки със CGI интерфейс чрез използване на апарата на обобщени мрежи
Веселина Бурева и Ивелина Вардева
46–51
Разработване на динамичен уебсайт чрез използване на апарата на обобщени мрeжи
Станислав Андреев, Стоян Делев и Ивелина Вардева
52–55
Роля на дигиталните библиотеки в университетска информационна среда
Стоян Денчев и Иванка Павлова
56–60
Иновационни процеси в библиотеките в съвременното информационно общество
Елена Игнатова
61–65

  

Том 1, 2008 година

Информационните технологии и предизвикателствата пред нацията
Стоян Денчев
3–12
Грид инфраструктури. Тестове на Intel Xeon Quad-Core процесор в Грид среда
Емануил Атанасов и Тодор Гюров
13–20
Използване на Wi-Fi технологията в библиотеката на СВУБИТ
Иванка Павлова
21–23
Информационни аспекти на връзката “достъпност-сигурност” на обществено-значимата информация
Ирена Петева
24–28
Още една стъпка към Европейската цифрова библиотека
Иванка Павлова
29–34
Аспекти на формиране на комуникативна компетентност в съвременната обществена информационна среда
Ирена Петева
35–39
Дизайн на език за верификация на програми на обектно-ориентирани езици
Магдалина Тодорова
40–48
On the negations over intuitionistic fuzzy sets. Part 1
Krassimir Atanassov and Dimitar Dimitrov
49–58
New modifications of an intuitionistic fuzzy implication from Kleene-Dienes type. Part 2
Lilija Atanassova
59–64
Note on some possible applications of intuititionistic fuzzy sets in machine translation
Peter Vassilev and Pavel Tcheshmedjiev
65–66
Generalized nets having places with limited global capacities
Krassimir T. Atanassov and Stefan Dantchev
67–73
Обобщен мрежов модел на процеса на получаване на двоен суперфосфат
Любка Атанасова и Евдокия Сотирова
74–80
Generalized net models representing data warehouse operations
Panagiotis Chountas, Violeta Tasseva, Boyan Kolev and Krassimir Atanassov
81–92
Generalized net for carbon dioxide monitoring of fermentation processes
Olympia Roeva, Tania Pencheva and Stoyan Tzonkov
93–97
Модел на работата на Web базирана информационна система чрез обобщена мрежа
Даниела Орозова и Евдокия Сотирова
98–104
Модел за изследване елиминирането на конфликти в комуникационен възел с обобщени мрежи
Ташо Ташев и Радостина Ташева
105–111
Използване на обобщено-мрежов модел на класическа структура на криптографска система чрез използване на симетричен ключ
Ивелина Вардева
112–116
Generalized net for selection of genetic algorithm operators
Olympia Roeva, Krassimir Atanassov and Anthony Shannon
117–126
Уики технологии в електронното обучение
Вася Атанасова
127–132

  

Председател:

акад. Красимир Атанасов, дмн дтн

ИБФБМИ-БАН, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 105,София 1113, България

email: krat@bas.bg

Последна промяна:

Януари 2024 г.

Copyright © 2001-2024 USB
Webmaster