Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 09.10.2007

 

 

 

 

Доц. Румяна Христова Златанова, дфн

E - mail : p 35@ix .urz .uni -heidelberg .de

12.09.1945

 

1952-1963

 

1963-1967

1964

1965, 1966

 

 

1967 

 

 

1968-1971

 

 

1973

1971-1983

 

1973-1977

 

 

1978-1981

 

ot 1974

ot 1978

 

1980

 

1981-1984

 

1983 летен сем .

27.3.1984-

31.12.1989

 

29.5.1985

 

1987

2.12.1988

 

1988

 

1989-1993

1989

от 1.04.1992

1992-1994

от 199 7

 

от 199 5

от 1996

 

1998

 

1999

 

 

Родена в Дупница в семейството на банковия служител Христо Златанов и съпругата му Елена Паризова (починали).

Основно училище и гимназия завършва в София с отличие.

Следва българска филология и френски език в СУ “Св. Климент Охридски”.

Диплом и отличие от Националния конкурс за млади инструменталисти като пианистка.

Участие в научните диалектоложки експедиции на БАН в подготовка на Българския диалектен атлас. Председател на студентския научен кръжок по българска диалектология.

Държавен изпит и дипломна работа “Говорът на с. Смочево, Кюстендилско”, защитена с отличие. Ръководител: проф. д-р Стойко Стойков.

 

Редовна аспирантка в ИБЕ към БАН с научен ръководител чл.-кор. Проф. Кирил Мирчев. Дисертационен труд “Структура на съставното именно сказуемо в старобългарския” (отпечатана на немски език като т. 103 на Slavistische Beitrage, Munchen 1976) .

Диплом за научната и образователна степен “доктор”.

Филолог и научен сътрудник ІІІ и ІІ ст. В ИБЕ при БАН.

 

Лектор по български и старобългарски език в Славистичния институт на Саарския университет, Саарбрюкен.

 

Изучаване на санскрит и езикознание, готски, немски, общо езикознание, фонетика и фонология, китайски, грузински, английска историческа граматика и др. в Саарския университет.

Член на Societas Linguistica Europaea .

Научен секретар на Международния колоквиум по старобългаристика, София (1978, 1980, 1982, 1985)

Участие в подготовката и сключването (19.09.1980) на Договор за сътрудничество между СУ “Св. Климент Охридски” и Саарския университет, Саарбрюкен (в сила и до сега)

Четене на лекции по “Старобългарски език” и “История на българския език” в СУ “Св. Климент Охридски” и във ВПИ – Шумен.

Гост-доцент в Славистичния институт, Регенсбург.

Ст. И гл. Асистент в СУ “Св. Климент Охридски”, Катедра по Кирилометодиевистика. Четене на лекции по Увод в кирилометодиевистиката, Старобългарски език и Историческа граматика на български език за студенти по българска, руска и румънска филология.

 

Орден “Кирил и Методий” ІІ ст.

Награда “Акад. Владимир Георгиев” (БАН) за труда “Увод в изучаването на южнославянските езици”. София 1986 г.

Хабилитация. Диплом за научното звание “доцент” от ВАК, № 11856. Хабилитационен труд “Структура на простото изречение в книжовния старобългарски език”

Лектор по български и старобългарски в Хайлдерберг, Германия.

Редовен доцент в СУ “Св. Климент Охридски”

Зам.-директор на Международния колоквиум по старобългаристика, София

Редовен доцент в Хайлдерберг, Германия.

Хоноруван преподавател в Марбург, Германия.

Член на Association pour l?etude de la litterature apocryphe chretienne (AELAC).

Съосновател и член на Deutsch-Bulgarische Gesellschaft zur Forderung der Beziehungen zwischen Deutschland und Bulgarien e.V.

Съредактор и издател на поредицата : Bulgarische Bibliothek. Neue Folge. Marburg: Biblion.

Съредактор и издател на списание Bulgarien-Jahrbuch . Marburg.

Диплом на Министерството за наука, изследвания и изкуство Баден-Вюртемберг, Германия за признаване на университетската титла на хабилитиран преподавател в Германия.

Защита на докторат (Dr.sc.) в БАН с труда “Книгата на дванадесетте пророци с тълкования в старобългарски превод – по препис Ф.И. 461 от ХІV век” . Диплом № 26617, 21.04.2000, ВАК.

 

Българско и немско ( от 1995) гражданство.

 

АВТОРКА на 7 монографични изследвания и над 90 студии и статии, на многобройни приноси за енциклопедии и справочници в областта на:

 • Палеославистика;
 • Исторически синтаксис на славянските езици;
 • Византийско-славянски взаимоотношения;
 • Славянски библейски превод;
 • Кирило-методиевистика;
 • Диалектология;
 • Старобългарска лексикография;
 • История на славистиката и др.

Превод на старобългарски текстове и немска езиковедска литература на български език.

Участие с доклади на многобройни международни конгреси и симпозиуми.  

 

Doz. habil. Dr.phil. DSc. Rumjana Zlatanova

БИБЛИОГРАФИЯ

А. M онографии

 • Die Struktur des zusammengesetzten Nominalpradikats im Altbulgarischen.
 • Slavistische Beitrage, Bd. 103. Munchen: Sagner 1976, 220 S.
 • Phonemoppositionen im Altbulgarischen. Phonetica Saraviensia, Nr. 2. Saarbrucken 1981, S. 36.
 • Старобългарски речник. Встъпителен том. Отг. ред. Д. Иванова-Мирчева. София: БАН 1984, с. 230. (с А. Давидов, А. Даскалова и др.)
 • Старобългарски. История на българския език. В: Увод в изучаването на южнославянските езици. София: БАН 1986, с. 43-215.
 • Структура на простото изречение в книжовния старобългарски език. София: Университетско издателство 1990, 205 с.
 • Просто изречение. Към въпроса за синтактичните гърцизми в старо - българския книжовен език. В: Граматика на старобългарския език. Фонетика, морфология, синтаксис. София: БАН 1991, с. 361-427, 519-524.
 • Книга на Дванадесетте пророци с тълкования. Старобългарският пре - вод на Стария Завет, т. І. София: Академично издателство “Проф. Г. Бончев” 1998, 616 с.
 • Старобългарски речник. Т. І? A - N ??София 1999, с.? XCI + 1028 ? ( с В. Василев, А. Давидов, А. Даскалова и др.).

 

Б. Студии и статии

 • За някои семантични особености на лексиката в говора на с. Смочево, Кюстендилско. В: Известия на ИБЕ ХІХ, 1970, с. 763-770.
 • Адвербиални форми - компонент на съставно сказуемо в старобъл-гарски. В: Български език 1972, 1, с. 47-55.
 • Диалектни текстове от Станкедимитровско. В: Български език 1972, 1, с. 112-114.
 • Съставно сказуемо с нереализирана копула в старобългарски. В: Славистичен сборник. София 1972, с. 73-83.
 • Структура на съставното сказуемо с причастен компонент в старо-български. В: Известия на ИБЕ ХХІІ, 1973, с. 73-105.
 • Флективна форма на сказуемния именен компонент в старобългарски. В: Български език 1975, 2, с. 107-114.
 • Глаголи-копули в старобългарски. В: Изследвания върху историята и диалектите на българския език. София 1979, с. 164-171.
 • Ein Kapitel Geschichte der Slawistik in der BRD. Palaoslawistik an der Universitat des Saarlandes (1959-1969). В: Palaeobulgarica IV.1980, 1, с. 88-105.
 • Творчески юбилей на Линда Садник. : Palaeobulgarica V .1981, 2, с.
 • Функция сказуемого имен существительных и имен прилагательных в среднеболгарском. В: Язык и письменность среднеболгарского периода. Москва 1982, с. 202-225.
 • Паул Дилс (1882-1963). В: Съпоставително езикознание VII .1982, 6, с. 69-71.
 • Zur Syntax der adverbialen Formen bei Johannes dem Exarchen. В: Palaeo-bulgarica VII.1983, 1, с. 47-63.
 • За фонологичната система в старобългарски. В: Palaeobulgarica VIII.1984, 2, с. 14-28 .
 • Die Schule von Prof. Linda Sadnik und ihr Beitrag zur Palaobulgaristik. В: Bulgarien. Internationale Beziehungen in Geschichte, Kultur und Kunst. Neuried 1984, с. 251-260 (= Bulgarische Sammlung, Bd. 4).
 • Палаталната корелация в развоя на българския език. В: Език и литература XXXIX .1984, 2, с . 51-59.
 • Хрониката на Симеон Логотет и отношението i към режормата на търновските книжовници. В: Търновска книжовна школа, т. 4. Културното развитие на българската държава, краят на ХІІ-ХІV век. София 1985, с. 204-222.
 • Рудолф Абихт. В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. І. София 1985, с. 26-27.
 • Бернд фон Арним. В: : Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. І. София 1985, с. 105-106.
 • Виенски листове. В: : Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. І. София 1985, с. 377-378.
 • Ото Грюнентал. В: : Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. І. София 1985, с. 562.
 • Иван Гълъбов. В: : Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. І. София 1985, с. 663-566.
 • Паул Дилс. В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. І. София 1985, с. 582-584.
 • Комуникативни типове изречения в книжовния старобългарски език (по материал и от превода на "Слова против арианите" от Константин Преславски). В: Palaeobulgarica X.1986, 3, с . 20-39.
 • Zur Sprache der alten bulgarischen Ubersetzungschroniken (Die Chronik des Symeon Metaphrastes und Logothetes). В: Festschrift fur Wolfgang Ge-semann. Bd. 1. Beitrage zur Bulgaristik. Beuried 1986, с . 329-350.
 • About the syntax in the collection of Simeon according to the 1073 copy. In: Annuaire de l' Universite de Sofia "Kliment Ochridski". Centre des recherches slavobyzantines "Ivan Dujcev", t. I.1987 (=1991), с . 283-294.
 • Към характеристиката на едносъставните изречения в книжовния старобългарски език. В: Кирило-методиевски студии, т. 4. София 1987, с. 204-216.
 • Unpersonliche Satze in der Ubersetzung der ?Reden gegen die Arianer? und in anderen altbulgarischen Denkmalern. В : Symposium Methodianum. Beitrage der Internationalen Tagung in Regensburg (17. bis 24. April 1985) zum Gedenken an den 1100. Todestag des hl. Method. Neuried 1988, с . 709-727 (Selecta Slavica, 13).
 • Zur syntaktischen Norm des Simeonschen Kodexes. Nach der Abschrift aus dem Jahre 1073. В : Die Slawischen Sprachen 17, 1989, с . 133-146.
 • Zur altbulgarischen Ubersetzung des Zwolfprophetenbuchs. В: Die Slawi-schen Sprachen 28, 1991, с . 173-197.
 • Илирийски език и литература. В: Старобългарска литература. Енцик-лопедичен речник. София 1992, с. 387-389.
 • Преводи и преводаческа литература. В: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. София 1992, с. 359-361.
 • Zur slawischen Ubersetzung des Zwolfprophetenbuchs. В: Anzeiger fur sla- vische Philologie XXI.1992, с . 159-181.
 • Zur kritischen Ausgabe des altbulgarischen Zwolfprophetenbuchs. Das Buch Ioel. В: Anzeiger fur slavische Philologie XXII/2.1994, с . 206-241.
 • Александр Вас. Исаченко. В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. ІІ. София 1995, с. 126-129.
 • Степан Мих. Кулбакин. В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. ІІ. София 1995, с. 481-484.
 • Анелиз Леграйд. В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. ІІ. София 1995, с. 512-514.
 • Жак Леписие. В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. ІІ. София 1995, с. 524-525.
 • Аугуст Лескин. В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. ІІ. София 1995, с. 528-5311.
 • Алфонс Маргулиес. В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. ІІ. София 1995, с. 607-608.
 • Преславският превод на Книгата на Дванадесетте пророци. В: 1100 години Велики Преслав . Т. 2. Шумен 1995, с. 229-272.
 • Българският интелектуалец - порив за самоосъществяване. Към исто-рията на Българското академично дружество "Д-р Петър Берон" в Хайделберг. В: Език и литература LI.1996, 3-4, с . 132-143.
 • Die Bulgarische Akademische Gesellschaft "Dr. Peter Beron" e.V. mit Sitz
 • Heidelberg . В : Bulgarien-Jahrbuch I.1997, с . 87-102.
 • Zur slawischen Bibelьbersetzung: Das Zwцlfprophetenbuch. Rezensionen und Textьberlieferung. В: Slavistische Studien zum XII. Internationalen Slavis-tenkongreЯ in Krakau 1998. Hrsg. von H. Jelitte. Frankfurt a.M. 1998, с . 239-257.
 • Книгата на пророк Иона и реконструкцията на първоначалния i славянски превод. В: Медиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 40-годишния творчески юбилей на проф. Донка Петканова. София 1998, с. 470-501.
 • Das Buch Malachias und seine slavische Ubersetzung: Aspekte der Rekon-struktion. В : Ars philologica. Festschrift fur Baldur Panzer zum 65. Geburts-tag. Hrsg. von K. Grunberg und W. Potthoff. Frankfurt a.M., Berlin , Bern , New York , Paris, Wien 1999, с . 643-662.
 • Молдовският калиграф йеромонах Гервасий. В:? Festschrift fur Klaus Trost zum 65. Geburtstag. Hrsg. von E. Hansack, W. Koschmal, N. Nubler, R. Ve ? erka. Munchen 1999, с. 341-355 (Die Welt der Slaven. Sammelbande, 5).
 • Балдур Панцер - виден славист и българист. В: Български език 48, 1999/2000, 1, с . 88-93.
 • Българистиката в Германия. В: Ек VIII, 2001, 1, с . 36-39.
 • Към ръкописното наследство на Дванадесетте пророци. Книгата на Пророк Агей - Проблеми на реконструкцията. В: Сборник в чест на протопрезв. проф. д-р Николай Шиваров. София 2003 (под печат).
 • Българистиката в Германия. В: Българистика 1, 2001, с.
 • Die Vitae Prophetarum in slavischer Ubersetzung. Vorlagen, Rezensionen, Textuberlieferung. В: Die Welt der Slaven XLVIII, 2003 , c. 277-292.
 • Житията на Дванадесетте пророци и Преславският им превод. В: Великопреславската цивилизация ІХ-Х в. Преславска книжовна школа, т. 7. София 2003 (под печат).
 • Библейските пророци в старобългарския агиографски репертоар. В: Българският език - история, настояще, бъдеще. София 2003 (под печат)
 • Многобройни приноси за т. 3 на Кирило-Методиевска енциклопедия. София 2003 (под печат).
 • Многобройни статии за енцинклопедичния справочник "Чуждестран-ната българистика на ХХ век". София 2003 (под печат)

 

В. Отзиви и рецензии

 • Симпозиум в чест на Константин-Кирил Философ. В: Славяни XXV. 1969, 8, с . 10-14 (с В. Василев) .
 • Первый международный коллоквиум по палеоболгаристике. В: Palaeobulgarica II. 1978, 4, с . 69-76.
 • Първи международен колоквиум по старобългаристика. В: Съпоставително езикознание 1979, 1, с. 112-114.
 • Второй международный коллоквиум по палеоболгаристике. В:? Palaeobulgarica V.1981, 1, с . 108-117.
 • Трети западногерманско-български симпозиум. В: Български език 1982, 5, с. 481-483.
 • Нова българистична поредица във ФРГ. В: Palaeobulgarica VI.1982, 2, с . ( за? Bulgarische Sammlung, Bd. 1. Neuried 1980, с . 276).
 • Вдъхновен педагог и изследовател. В: За буквите 7, 1983, с. 6.
 • В чест на конгреса по българистика. В:? Palaeobulgarica VII.1983, 2, с . 99-104 (за : 1300 Jahre Bulgarien. Studien zum I. Internationalen Bulgaristik - kongre? . Sofia 1981. Bulgarische Sammlung, Bd. 2. T. 1 und 2. Neuried 1981, 1982, с . 473 + 324).
 • Принос към историята на славистиката в Бавария в нова славистична поредица. В: Palaeobulgarica VIII.1984, 3, с . 97-105 ( ?? H. W. Schaller: Die Geschichte der Slavistik in Bayern. Selecta Slavica, Bd. 5. Neuried 1981, 239; auf Bulg.).
 • Значителен научен форум в чест на Методий в Западна Европа. В: Език и литература 1985, 5, с . 120-123.
 • Четвърти международен колоквиум по старобългаристика. В:? Palaobulgarica X. 1986, 1, с . 100-106.
 • J.-Y. Le Guillou: Grammaire du vieux bulgare (vieux slave). Paris, Librairie d? Amerique et d?Orient 1984, 207 p. В: Съпоставително езикознание? XIII.1988, 4-5, с . 161-163.
 • S. Alvarado: Paradigmas de la flexionen antiquo bulgaro (bajo la supervivion de M. Karaangova). Madrid, A.G.E.S.A. 1987, pp. 98. В : Сйъпоставително езикознание XIV.1989, 3, с . 96-97.
 • Среднобългарски паметник в ново издание Gunther M. Michel: Das Plov- diver Evangeliar. Slavische Handschrift Nr. 67 der Plovdiver Nationalbiblio- thek - Ein Denkmal der mittelbulgarischen Sprache des 13.-14. Jahrhunderts. Edition und Untersuchung (Typoskript-Edition Nieronymus. Slavische Spra-chen und Literaturen, Bd. 14). Neuried 1987, S. XIII + 353, V + 111. In: Pa-laeobulgarica XIII.1989, 1, S. 117-119 (auf Bulg.).
 • Ve ? erka: Staroslov ? n e tina. Praha 1984, 232 S. В: Съпоставително езикознание XV.1990, 1, с. 81-85 .
 • Ново учебно пособие: Hartmut Trunte. Slovjanskyj j A zyk. Ein praktisches Lehrbuch des Kirchenslavischen in 30 Lektionen. Zugleich eine Einfuhrung in die slavische Philologie. Bd. 1. Altkirchenslavisch (Slavistische Beitrage, Bd. 264). Munchen 1990, с . XIX + 223. В: Palaeobulgarica XV.1991, 4, с . 14-117.
 • Международен симпозиум в Хайделберг. В:? Palaeobulgarica XVIII.1994, 3, с . 102-103.
 • Ve ? erka, Radoslav: Altkirchenslavische (Altbulgarische) Syntax. I. Die lineare Satzorganisation (Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dis-sertationes, tom XXVII). 141 S. Freiburg i.Br. 1989; II. Die innere Satzstruk- tur (Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes, tom XXVII, 2). 411 S. Freiburg i.Br. 1993. В: Zeitschrift fur slavische Philologie 55.1995/96, с . 399-406.
 • Lunt, Horace G., Taube, Moshe: The Slavonic Book of Esther. Text, Lexicon, Linguistic Analysis, Problems of Translation. Distr. by Harvard University Press for the Harvard Ukrainian Research Institute Cambridge, Mass. 1998, X + 311 S. В: Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas 48, 2000, ? . 472-473.
 • Horase G. Lunt, Moshe Taube: The Slavonic Book of Esther. Text, Lexicon, Linguistic Analysis, Problems of Translation. Harvard University Press for the Harvard Ukrainian Research Institute. Cambridge, Massachusetts, 1998, X + 311 pp. В: Старобългарска литература? 32, 2001, с. 132-135.
 • Ernst Hansack : Die altrussische Version des “Judischen Krieges”. Unter-suchungen zur Integration der Namen. [ Slavica; Bd. 1 ] . Heidelberg: Winter 1999, 560 S. В: Anzeiger fur slavische Philologie 30.2002, с. 199-209.
 • Къде е възникнал славянският превод на "Юдейската война" от Йозеф Флавий? В: Старобългарска литература 33, 2003 ( под печат)
 • Beitrage zur Bulgaristik. Festschrift fur Hans-Bernd Harder zum 60. Geburtstag [Marburger Abhandlungen zur Geschichte und Kultur Osteuropas, Bd. 36]. Munchen 1995, XXVI + 602 S. B: Bulgarien-Jahrbuch 2000/2001. Marburg 2003 ( под печат)

 

Г. Преводи на старобългарски текстове

на съвременен български език

 • Из Хрониката на Симеон Логотет и Метафраст. В: Старобългарска литература. Т. 3. Исторически съчинения. София 1983, с. 185-215.
 • Слово за св. Кирил Философ. Берлински сборник, ХІІІ в. В: Родолюбие 1987, 4, с . 41.
 • Една преработка на Храбровото съчинение “За буквите”. В: Българ-ската литература на ХІІІ век. Изд. И. Божилов, Ст. Кожухаров. София 1987, с. 171-174, 280-282.
 • Житие и подвизи на нашия преподобен и богоносен отец Иван пустиножител Рилски... от инок Даниил, презвитер на Рилския манастир. В: Народното четиво през ХVІ-ХVІІІ век. Съст. Д. Петканова. София 1990, с. 202-221.
 • Повест за превземането на славния Цариград, наречен град на Константин и нов Рим, който бе завладян от Мохамед Втори, осми турски султан, в лято 1453 от Христа. В: Народното четиво през ХVІ-ХVІІІ век. Съст. Д. Петканова. София 1990, с. 235-260.

 

Д. Превод на езиковедска литература

от немски на български език

 • И ако си поел тази служба. Бележки за старобългарската преводна литература от Л. Садник. Превод от немски. В: За буквите 9, 1984, с. 4.
 • Писмени и звукови системи в старобългарски. В: Иван Гълъбов. Избрани трудове по езикознание. София 1986, с. 192-214.
 • Ономастични бележки към Зографското евангелие. В: Иван Гълъбов. Избрани трудове по езикознание. София 1986, с. 467-471.
 • Едно особено лексикално новообразувание в стария български книжовен език. В: Иван Гълъбов. Избрани трудове по езикознание. София 1986, с. 407-413.
 • Макс Манголд: Увод в езикознанието с оглед и на българския език.?София: Университетско издателство 1988, XIV + 263 с .

 

Е. Други

 • Комплект от 55 диапозитива с обяснителен текст по "История на българския език". София 1982
 • (Към учебника "Български език" за ІХ клас на СЕПУ. София 1981)

 

Ж. Издател и съредактор на

 • Bulgarische Bibliothek . Neue Folge. Marburg: Biblion ( ?? 1996)
 • Bulgarien-Jahrbuch. Schriften der Deutsch-Bulgarische Gesellschaft zur Forderung der Beziehungen zwischen Deutschland und Bulgarien e.V. Marburg: Biblion ( ?? 1997)

 

З. Член на

 • Societas Linguistica Europaea.
 • Deutsch-Bulgarische Gesellschaft zur Forderung der Beziehungen zwischen Deutschland und Bulgarien e.V. (Berlin).
 • Association pour l?etude de la litterature apocryphe chretienne (AELAC).

 

 

Rezensionen uber R. Zlatanova

 • Dogramad u ieva, Ek.: R. Zlatanova. Die Struktur des zusammengesetzten Nominalpradikat im Altbulgarischen. - Zeitschrift fur Slawistik 1979, 277-278.
 • Мичева, В.: Р. Златанова, Структура на простото изречение в книжовния старобългарски език. София 1990, 205 с. - Съпоставително езикознание ХVІІ, 1992, 4, 69-71.
 • Дограмаджиева, Ек.: Приносен труд в областта на старобългарския синтаксис. - Старобългаристика ХVІІ.1993, 3, 135.
 • Horst Rohling. R. Zlatanova: Kniga na Dvanadesette proroci s t ? lkovanija.. T. 1 = The Book of the twelve prophets with commentaries. Vol. 1. Sofija: B ? lgarska Akademija na naukite. Kirilo-Metodievski nau ? en cent ? r, 1998. XXXVII, 612 S. - ABDOS [ Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Dokumentationsstellen der Osteuropa- und Sudosteuropa-Forschung. Mitteilungen. Berlin ] Mittei-lungen 19, 1999, Nr. 4, 29-30.
 • Hansack, E.: Старобългарският превод на Стария Завет, тл 1: Книга на Дванадесетте пророци с тълкования. Обща редакция и въведение Св. Николова, Изследване, текст, речники Румяна Златанова. Академично издателство "Проф. Марин Дринов". София 1998. - Anzeiger fur slavische Philologie XXVII. Graz 1999, 227-229.
 • Василев, В.: Р. Златанова, Старобългарският превод на Стария завет. Книга на Дванадесетте пророци с тълкования. София 1998, Том І, 616 с. - Български език 49, 1999/2000, 6, с. 82-84.
 • Славова, Татяна: Старобългарският превод на книгите от Стария Завет - едно ново начало. - Palaeobulgarica ХХІV. 2000, 1, 112-116.
 • Ribarova, Zd.: РУМЯНА ЗЛАТАНОВА, Книга на Дванадесетте пророци с тълкования. Том І. Старобългарският превод на Стария Завет. Ред. Светлина Николова, БАН. София 1998, 612 стр. - Slovo 50 (2000), 244-251.
 • Moszy O ski , Leszek: Старобългарският превод на Стария Завет под общата редакция и с въведение от Св. Николова. Румяна Златанова, Книга на Дванадесетте пророци с тълкования, том първи, София 1998, S. XXXVII + 615. - Rocznik slawisticzny, t. 52, 2001, 126-137.
 • Blahova, E.: Старобългарският превод на Стария Завет . Под общата редакция и с въведение от Светлина Николова. Том І: Румяна Златанова, Книга на Дванадесетте пророци с тълкования. ? Sofija: Prof. Marin Drinov 1998, XXXVII + 662 s. - Slavia 70, 2001, 1, 99-101.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster