Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 06.16.2005.

CURRICULUM VITAE 

 

доц. д-р Илия Пачев

 

 

Роден е  в гр. Плевен, където завършва гимназия. През 1994 година се дипломира като българист във Великотърновския университет, в който постъпва на работа след спечелен конкурс за асистент по теория на литературата.  Защитил е  докторска дисертация върху типологията на жанровете в българската лирика. От 1996 година е доцент по теория на литературата във Филологическия факултет на Великотърновския университет.

          Научните интереси и изследвания на доц. Илия Пачев са в областта на жанровете в българската  лирика, поетиката на литературно-художествената творба и теорията на стиха. Има научни специализации по теория на жанровете в Хумболт-университет и  по теория на лириката във Виенския университет.

          Участвал е с доклади в  конгресите по българистика, а така също и в редица научни сесии и конференции по литературознание. Негови статии, студии и рецензии са публикувани   в научни сборници и специализирани издания.

          От 1985 година е ръководител    на колегиума по теория на литературата във Филологическия факултет на Великотърновския университет. През 2002 година е гост-лектор  по програма "Еразмус" в катедрата по славянска филология на университета в гр. Йена - Германия. Директор е  на Международния семинар по български език и култура във Великотърновския университет  през  2000-2002 година. От 2002 г. е лектор по български език в университета на гр. Лодз - Полша

Член е на Съюза на учените в България    и   зам.-председател на неговия Великотърновски клон.

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster