Titul

 

 

 

 

Секция "Химия и фармация"

 

Last updated: 24.07.2014

 

История на секцията

Председател:

проф. Тодорка Ганчева Владкова, д.т.н.


E-mail: tgv@uctm.edu

 

Дейности на секцията

Ядро химици (малко по-късно и фармацевти) съществува още с основаването на съюза. Негов инициатор става проф. Димитър Далев, един от пионерите по изграждане на СНРБ. Той е и първият председател на секцията до 1970 г. Химиците и фармацевтите бързо се консолидират и поставят съюзната си дейност на планова организационна основа. 50 и 60-те години са време, когато връх взема популяризационната дейност. В значителна степен темите, с които членовете на секцията участват както в националното лекторско движение, така и в лекториите на самата СХФ, са ориентирани към най-актуални и с непосредствено практическо предназначение теми. В научен план такива са лекциите за изкуствени и синтетични влакна, химизация на селското стопанство, нефтът като основна суровинна база за органичния синтез и др. По линия на националните лектории се включват теми от: Нашите лекарствени растения и тяхното оползотворяване; Пластмасите в домакинството, промишлеността и военната техника;  Използването на радиоактивни изотопи в науката и селското стопанство.

В рамките на различни периодични кампании (например: Дните на съветската наука и техника) са изнасяни популярни лекции за фармацията и химическата промишленост в СССР. Друго, типично за цялата съюзна работа, направление е свързано с честването на различни годишнини на наши, руски и съветски и западни учени, отбелязвани обикновено с доклади.

Още от този сравнително ранен период датира интересът на СХФ към миналото на българската химическа и фармацевтична наука. Секцията е инициатор на чествания на видни химици като Захари Караогланов, Асен Златаров, за поставяне на техни паметни плочи и изработване на барелефи и т.н. Трябва да се отбележи, че честването на Златаров се превръща в традиция за секцията, с което тя прави значителен принос по популяризиране научната и обществената дейност на бележития български химик.

Впрочем популяризаторското направление в дейността има своите пикове и по-късно. Така с по-широк културен отзвук са честванията на годишнини на химиците Вилхелм Оствалд, Сванте Арениус, Аугуст Кекуле и др.

Научната тематика заема централно място в работата на СХФ през 70 и 80-те години. Организират и се съорганизират конференции, симпозиуми и др. Своеобразен пик в активността е 1978 г., когато СХФ е съорганизатор на 5 такива форума.

Секцията е отворена към новости, поощрява актуални движения в науката. Тя е сред инициаторите за организиране на българските химици учители да участват в собствено дружество.

По-късно, през 70 и 80-те години проявява интерес да усили интеграцията в отделни допирни точки с други секции, като акцентира на интердисциплинарните изследвания. (Изнасят се доклади за биологично-активни нишкови материали, за химията на природните продукти, биостимулаторите и др.) Активно е участието при организирането на младежки научни прояви – например Младежката школа по приложение на спектралните методи в химията (1979 г., Приморско), по полимери (1984 г.). Представители на секцията участват по линия на съюза в обсъждане на проблемите на научната критика и за научната етика и др.

Много важно направление в дейността на СХФ е свързано с поддържането на научно сътрудничество с общностите на химици и фармацевти от балканските страни. Основите на такова сътрудничество са поставени в 1964 г. с гръцките колегии. Секцията участва плодотворно в първите балкански химически дни и е организатор на вторите, проведени на 17-19 май 1983 г. в МДУ “Фр. Ж. Кюри”.

На основата на показаната дотук разнообразна дейност и добре организирани прояви в различни направления СХФ успява сравнително добре да премине през периода на прехода след 1989 г. Наистина по някои показатели дейността й се е свила. Особено впечатляващо е намаляването на членската маса от около 450 човека, водени на отчет през 1984 г., на 116 отчетени в 1999/2000 г. и на около 80 през последните 3 години. Намаляващата членска маса (при която съотношението на хабилитирани към нехабилитирани се изравнява почти 1:1 с малък превес за хабилитираните) обаче не води до спад  в качеството на провежданите мероприятия. Поддържат се тесни връзки с химическото дружество към ФНТС, както и с българския клан на EUROSCIENCE.

В СХФ още в първата половина на 80-те години се отчита значението на привличане на млади учени за членове и за поощряване на младежката изследователска дейност. Израз на тези разбирания е привличането като асоцииран към секцията член на Студентското фармацевтично дружество, с около 80 членове. Активни са и международните контакти на секцията, конкретни връзки с отделни учени, привличани като чуждестранни партньори и членове.

Дейността на секцията понастоящем се изразява в организиране на прояви, пропагандиращи науката, предлагане на кандидатури за Специализирани научни съвети и Комисията по химическите науки на ВАК, за академици и член-кореспонденти на БАН, за участие в конкурсите за високи научни постижения, разпределяне на картите за почивка, обсъждане на нормативни актове, свързани с науката и висшето образование, мнения за Меморандума на СУБ, отбелязване на кръгли годишнини и др.

През последния мандат СХФ е съорганизатор и участник в научни прояви и прояви, пропагандиращи науката, сред които:

-         Честване на 120 г. от рождението на проф. Д. Баларев, проведено в Химическия факултет на Софийския университет;

-         Организиране и издаване на дискусионното електронно списание „Проблеми на науката в България” по идея на проф. Б. Тошев с активното участие на членовете на секцията;

-         Секцията е съорганизатор на ІVта Черноморска конференция по аналитична химия, 19-23.09.2007 г. съвместно със Съюза на химиците в България, СУ „Св. Кл. Охридски”, ИОНХ – БАН, Университет „Проф. Ас. Златаров”, Бургас, Пловдивския университет „П. Хилендарски” и Българския институт по метрология;

-         Съорганизатор на международната конференция „Екология 2007”, Бургас;

-         Участие в „Нощ на учените в Европа”, проведена по програма на ЕС (септември, 2006 г,  2007 г., 2008 г и 2009 г.);

-         Статии за създателите на известни химически школи, публикувани в издавания от СУБ вестник “HOMO SCIENCE”  - по 1 през 2006 г. и 2007 г. , както и статии в сп. „Наука” (2006 г. -1; 2007 г. – 4)

-         Проведено обсъждане и направени предложения по Меморандума на СУБ „Проблеми на науката и висшето образование, свързани с Европейската интеграция”;

-         Проведена дискусия на тема: „Нашите оценители – кои са те, как ни оценяват и защо така?”

-         Секцията е съорганизатор на: VІ Междунар. конф. на химическите дружества на страните от Югоисточна Европа; ХVІ     Симпозиум по Полимери и VІ нац. конференция по химия

-         Участие на членове на секцията в Межд. конференция „Химия и екология”, Черна гора, 2009 г.

Ръководството на Секцията счита, че провеждането на редовни общи събрания по график с изнасяне на доклади на различни теми е отживяла времето си форма на съюзен живот, интересът към която е нищожно малък, независимо на какво са посветени те. Поради това такива събрания не се организират. Ръководството счита, че е много по-важна адекватната и навременна реакция на секцията по различни конкретни поводи и само ако те налагат се свиква общото събрание.

 

 

   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster