Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 24.07.2014

Творческа биография на
проф. д-р Стефка Георгиева Чанкова-Петрова

Образование и научна кариера:

Проф. д-р Стефка Чанкова-Петрова завършва през 1971г Биологическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, специалност „Хидробиология”.

През 1977 г. защитава кандидатска дисертация по “Генетика” към Института по генетика, БАН на тема: "Радиационен и химически мутагенез при едноклетъчните зелени водорасли".

От 1988 г. е хабилитирана по научната специалност „Генетика”.

До януари 1999 работи в Института по генетика - БАН, а от януари 1999 досега в ЦЛОЕ, БАН.

От 2000 г. досега е ръководител на работна група „Мутагенеза от околната среда”.

Била е два мандата научен секретар на ЦЛОЕ, а понастоящем е председател на НС на ЦЛОЕ.

От 1978 г. е член на СУБ, като има два мандата като секретар на секция "Биология", а от 2001 г. досега е Председател на секцията.

Проф. д-р Стефка Чанкова има над 90 публикации и една глава от книга.

Има преподавателска дейност в БФ на СУ "Св. Кл. Охридски", НБУ и гост-професор в Универистета в Рен, Франция.

Ръководител на докторанти (3-ма) и повече от 15 дипломанта от БФ, на СУ "Св. Кл. Охридски, Аграрния Университет - Пловдив, ПУ ”П.Хилендарски”, НБУ, INETI - Португалия.

Проф. д-р Стефка Чанкова е била член на НЕК ”Клетъчна и молекулярна биология” към НС ”НИ”, МОН.
Понастоящем е
- член на НЕК по “Биология” към Фонд “НИ”,
- експерт е към Biosafety Cleaning House-Roster of experts of Biosafety, Montreal, Quebec, Canada,
- член на СНС по “Растениевъдство” към ВАК.

Специализирала е в Ленинград и Москва - Русия, Англия, Португалия.

Рецензент е в три международни научни списания.

Ръководител е на редица международни проекти с Русия, Англия, Португалия, Словакия и национални научни проекти.

Участвала е в 4 Организационни комитета на международни конференции и 4 национални конференции и семинари, три от които, организирани от секция „Биология”, в които е била Председател на Организационните комитети.

Научни интереси:

Мутагенеза от околната среда - радиоатаптация; механизми на индуцираната устойчивост; скриниг и мониторинг на мутагенни фактори от околната среда, еко-токсикология, маркери за окислителен стрес, молекулярни и биохимични маркери за разкриване на ниски дози ксенобиотици.

Контакти:

E-mail: stephanie.chankova@yahoo.com

 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster