Titul

Секция "Биомедицинско инженерство"

Last updated: 10.06.2020

За секцията

Секция „Биомедициско инженерство” към СУБ е учредена през декември 2006 г. В нея членуват видни учени в областта на биомедициското инженерство.

Численият състав на секцията наброява през изтеклите години 23–28 учени, в т.ч. доктори на техническите, медицинските и биологическите науки, с образователна и научна степен „Доктор“, с академична длъжност „Професор“, „Доцент“, „Главен асистент“ и „Асистент“, магистри. Основният състав включва изследователи и специалисти от Българската академия на науките (Институт по биофизика и биомедицинско инженерство), Технически университет – София (Факултет по електроника и електронни технологии), университетски болници (към Медицинския факултет на Медицинския университет – София, Националната кардиологична болница, УМБАЛСМ „Св. Анна“ – София и др.).

За периода на съществуване на секцията са проведени повече от тридесет семинари и конференции, участия в национални и международни научни прояви, в т.ч. и като организатор и съорганизатор.  Създадени са условия за обединяване и непрекъснат обмен на научна информация и опит между учени от сродни по тематика научни обединения у нас и в чужбина.

Учените от секцията активно публикуват в международни списания и сборници с високи наукометрични показатели.

Секцията е активна в обсъждане на законопроекти и нормативни актове в областта на науката в България.

Научният облик, дейност и развитие на секцията до голяма степен се определят от големия научен авторитет на нейни членове – проф. д.т.н Иван Доцински, чл.-кор. проф. д.б.н. Илза Пъжева, чл.-кор. проф. д.т.н. Георги Михов, чл.-кор. проф. д.т.н. Стефан Хаджитодоров , проф. маг. физик и д-р по медицина Михаил Матвеев , проф. д.т.н. Ивайло Христов, проф. д-р Таня Пенчева и др.  Почти всички членове на секцията са удостоени с награди за високи научни постижения от СУБ: с дипломи и парични награди за млади учени до 35 години и с грамоти за млади учени, с дипломи и парични награди за учени над 35 години.

Понастоящем председател на секцията е проф. д-р Михаил Матвеев, бивш директор на Централната лаборатория по биомедицинско инженерство и впоследствие зам.-директор на Института по биофизика и биомедицинско инженерство към БАН, член на престижни международни научни организации и носител на национални и международни награди.

Председател:

проф. д-р Михаил Георгиев Матвеев


е-mail mgm@biomed.bas.bg;

   
   [Email]

Copyright © 2001 USB 
WebMaster