Titul

 

 

 

 

Секция "Биомедицинско инженерство"

 

Last updated: 24.07.2014

За секцията

Секция „Биомедициско инженерство” към СУБ е учредена през декември 2006 г. В нея членуват видни учени в областта на биомедициското инженерство.

Численият състав на секцията наброява 28 учени, съответно разпределени по:

  • научни степени : доктор на науките - 9 , доктор - 18 , без научна степен - 1 ;
  • научни звания : проф. и ст.н.с. I ст. – 8 ; доц. и ст.н.с. II ст. – 11 ; асистенти и н.с. – 9 .

За краткия период на съществуване на секцията са проведени повече от двадесет семинари и научни прояви за популяризиране на постиженията на български и чуждестранни учени в областта. На 10 август 2007г. доц. д - р Любомир Хаджийски от Клиника по радиология към Мичигански университет, САЩ на семинар на секцията изнесе доклад на тема " Съвременни технологии за диагностика на рака ". През ноември 2008г. проф. Пьотър Крутки от Познан, Полша изнесе лекция на тема “Мускулни двигателни единици – физиология и управление от нервната система”.

Тези прояви създават условия за обединяване и непрекъснат обмен на научна информация и опит между учените.

Учените от секцията активно публикуват в международни списания с импакт фактор .

През 2009 г. беше организирана Първата национална конференция с международно участие по биомедицина и биопроцесно инженерство. Секция „Биомедициско инженерство” е и съорганизатор на 20-тия международен симпозиум “Биопроцесни системи 2007” – 6-7 ноември 2007, на 10-та национална конференция по биомедицинска физика и инженерство с международно участие – 16-18 октомври 2008г. и на 21-вия международен симпозиум “Биопроцесни системи 2008” – 11-12 ноември 2008.

Секцията е активна в обсъждане на законопроекти и нормативни актове в областта на науката в България.

Научният облик, дейност и развитие на секцията до голяма степен се определят от големия научен авторитет на нейните членове, като проф. дтн Иван Доцинкси , ст.н.с. I ст. дтн Стефан Тодоров Хаджитодоров , ст.н.с. I ст. д-р Михаил Матвеев , проф. дтн Стоян Цонков , ст.н.с. I ст. дбн Георги Димитров , проф. дтн Людмил Даковски , ст.н.с. I ст. дтн Ивайло Христов , ст.н.с. I ст. дбн Илза Пъжева , които са учени с доказан международен авторитет.

Членове на секцията са удостоени с награди за най-високи научни постижения:

За 2007 г. :

  • С диплом с парична награда млади учени до 35г. възраст - ст.н.с. д-р Ирена Илиева Жекова от Централната лаборатория по биомедицинско инженерство на БАН за поредица от статии, свързани с разработване на инженерни методи, алгоритми и програми за нуждите на електрокардиологията.
  • С грамота за млади учени - ст.н.с. д-р Весела Цветанова Кръстева от Централната лаборатория по биомедицинско инженерство на БАН за поредица от статии, свързани с биоелектричната активност на сърцето и разпознаване на промени в електрическото поле на сърдечния дипол, отразяващи животозастрашаващи патологии.

За 2008 г. :

  • Диплом и парична награда за учени над 35 години - проф. Михаил Георгиев Матвеев, директор на Централната лаборатория по биомедицинско инженерство за 16 научни труда свързани с анализа на биомедицински сигнали и денонощните характеристики на автономния контрол на сърцето.
  • Грамота за научни постижения за млади учени -
    н.с. I ст. Олимпия Николаева Роева от Централната лаборатория по биомедицинско инженерство към БАН за 21 труда, свързани с моделиране на биотехнологически процеси.

 

 

 

Председател:

проф. Михаил Георгиев Матвеев, д.т.н.


е-mail mgm@clbme.bas.bg;

 

 

 

   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster