Titul

 

 

 

 

 

Секция "Биология"

 

 

Last updated: 24.07.2014

За секцията

Секция “Биология” е основана през есента на 1957 г. с първи председател акад. Даки Йорданов и първоначален състав от 40 членове.

Първите десетина години от съществуването на секцията са свързани с изнасяне на беседи пред членовете по актуални проблеми на биологичната наука, теми от историята на българската и световната биология, включително и образованието по биология. Организират се и някои чествания като това за 150 годишнината от рождението на Чарлз Дарвин. Поддържа се научно-популярна лектория. Провеждат се и научни семинари, от които най-значителният е този по генетика, материалите от който са събрани в сборник. Към 1969 г. членовете вече са около 100 – представители на различни клонове на биологичната наука. Секцията полага усилия да систематизира въпроси от историята на българската биологична наука и да покаже пред по-широка общественост ролята на биологията в съвременността (1969 г.).

От 1982 г. до 1990 г. Председател на секцията става проф. Олга Дряновска. През този период се провеждат редица конференции и семинари. През 1984 г. в актива си секция „Биология” има 10 семинара и конференции по проблемите на цитогенетиката, екологията, балканската флора и т.н., като се полагат усилия материалите от тях да бъдат издавани в сборници. Проведени са и няколко (5 към 1984 г.) научни сесии по биологическо образование. Полагат се значителни усилия за координиране на работата между различните направления на биологията и на представители на различни дисциплини, работи се тясно с Биологическото и Природоизпитателното дружество.

През 1984 г. за близо 25 – годишен активен период на работа се отчитат над 100 изнесени доклада пред секцията (включително и такива с впечатления от работата на чуждестранни институти и други биологични научни звена), 20 срещи с чужди учени, 14 чествания – на акад. Опарин, акад. Д. Йорданов, акад. Н. Стоянов и др.; юбилеи като “100 години от смъртта на Дарвин” и 25 - годишнината на секцията. Изнесени са над 150 научно-популярни лекции по проблеми на еволюцията, генетиката, околната среда и т.н. Издадени са сборници с материали от конференции, чествания и симпозиуми.

В периода 1990 - 1994 г. Председател на секцията е ст.н.с.І ст.Веселин Найденов, а от 1994 г. до 1998 г. Господин Свещаров. Продължава добрата традиция за изнасянето на лекции в различни области на биологичната наука. Въпреки, прилаганата от г-н Господин Свещаров политика за привличане на млади членове, членската маса намалява и от близо 200 през 80-те години пада до 24 редовно отчетени членове през 2000 г . През тези години много от членовете на секцията я напускат, като се сформират новите секции по “Генетика” и “Теоретична и еволюционна биология”. Отчетена е тенденция на застаряване на състава.

От 1998 г. до 2001 г. Председател е ст.н.с. .І ст Златозар Боев. Продължава провеждането на научни сбирки с разнообразна тематика. В началните години на новия век това е и основната й проява. Лекциите остават основна форма за поддържане на активен организационен и научен живот на биологическата секция.

От месец октомври 2001 г. ръководството на секцията поема проф. Стефка Чанкова-Петрова, която с помощта на останалия членски състав вече втори мандат успешно реализира поставените пред секцията цели и задачи. Членовете на секцията участваха в обществените дискусии на Националните форуми „Науката в България“ през 2005 г. и 2009 г. Колективен член на секция «Биология» е Дружеството по екология.

От 2001 г. досега дейността на секцията се активизира значително. Тя стана главен организатор на Семинара по екология. Семинарът придоби голяма популярност и се превърна в ежегоден. Той бе проведен в три последователни години, като началото бе сложено през 2007 г. Организираният семинар през 2009 г. бе посветен на 65-та годишнина на Съюза на учените. Главен съорганизатор и през трите години бе ЦЛОЕ. През първата година като съорганизатор бе и секция „Теоретична и еволюционна биология“ към СУБ, през 2008 г. Дружеството по екология, а през 2009 година семинарът бе с подкрепата на Дружеството по екологично инженерство и опазване на околната среда.

От самото начало интересът към научната проява бе много голям, като броят на участниците с всяка изминала година нарастваше. В заседанията участваха и чуждестранни учени от Македония, Германия, Русия, Франция. Семинарът даде възможност, както на видни учени, така и на младите участници – докторанти и студенти да обменят опит и знания с утвърдените научни капацитети в дадената област. Материалите и от трите проведени семинари бяха публликувани в сборници, а през 2008 г. бяха издадени в отделна книжка от списанието „Екологично инженерство и опазване на околната среда”.

Дейността на секция “Биология” през последните години допринесе за увеличаване на членския й състав, като към края на месец декември 2009 г. броят на членовете на секцията е вече 34. Новите членове са предимно млади хора, сред които и докторанти.

От 2001 година досега активно се поддържа научно-популярната лектория. И знесени са редица доклади, засягащи различни проблеми на биологията, екологията и впечатления на съюзни членове от визити в чужбина. Лекторията се обогатява и с прожекцията на научно-популярни филми, предизвикващи интереса, както на членовете на секцията, така и на студенти от БФ и докторанти.

Работа с младите специалисти

В последните години работата на секцията е свързана главно с привличане на млади хора, като нейни членове. Може да се каже, че членският състав е значително подмладен. Понастоящем броят на младите членове е почти половината от членската маса на секцията. Д окторантите, членове на секцията се включват активно във всички мероприятия, организирани от секцията и особено в семинарите, проведени през през последните три години.

Секция „Биология” се гордее с наградите, получени от нейните млади членове, участвали в конкурса на СУБ за високи научни постижения. През 2005 г. за високи научни постижения бяха наградени двама млади учени – Венцислава Петрова (БФ, СУ”Св.Кл.Охридски”) и Климент Петров (ИМБ, БАН), а през 2009 г. Евгения Димова (ЦЛОЕ, БАН).

Постигнатите досега резултати показват положителната тенденция в развитието на секцията, което би могло да продължи и за в бъдеще.

Издателска дейност

След осъществяване на всички семинари, проведени от секция „Биология”, изнесените доклади са публикувани. Като тези от 2007 и 2009 г. в сборници на издателството на СУБ, а през 2008 г. са отпечатани в книжка от списание „Екологично инженерство и опазване на околната среда” . Информацията за проведените събития е публикувана и в Информационния бюлетин на БАН, както и в списание „Наука”, издание на СУБ.  
 

 

Председател:

проф. д-р Стефка Георгиева Чанкова-Петрова

E - mail : stephanie.chankova@yahoo.com

 

   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster