Titul

Секция "Биохимия, биофизика и молекулярна биология"

Last updated: 24.07.2014

Председател:

проф. Диана Христова Петкова д.б.н.

е-mail: diana@obzor.bio21.bas.bg

Кратка история

Първата организация на българските биохимици е регистрирана през 1956 г. като Секция по биохимия към Съюза на научните работници в България. Тя възниква като приемник на традициите и активната дейност на кръжока по Биохимия към катедрата по Биохимия при Медицински факултет. Инициативата за това е на група ентусиазирани учени, аспиранти и студенти между които трябва да се споменат имената на Б. Койчев, Д. Бакалов, Дг. Пашков, Г. Саев, А. Хаджиолов, Р. Цанев, Т. Николов и др. Първи председател, проявил изключителна активност при организиране на работата в Секцията, е доц. Досю Бакалов. Той ръководи Секцията от 1956 до 1963 г. От 1963 г. до 1981 г. председател на Секцията е проф. Т. Николов, а след него председатели са последователно проф. А.А. Хаджиолов (1981-1990 г.), доц. М. Стамболова (1990-1994 г.), ст.н.с. I ст. Илия Пашев (1994-2001г.), проф. Иван Иванов ( 2001 – 200 6 г.) и ст.н.с. I ст. Диана Петкова ( от 2006 г.)

Научна дейност

Още при самото й създаване, между членовете на Секцията е установено непринудено и творческо общуване. В заседанията взимат равностойно участие преподаватели по биохимия, студенти, аспиранти и научни сътрудници. Те имат много разнообразен и преимуществено дискусионен характер. Сбирки се провеждат всеки вторник от 18 часа в един неголям апартамент на ул. Климент Охридски, на гърба на Ректората на СУ, където тогава се помещава СНРБ. Постепенно активността на секцията се разширява и задълбочава. През 70те години към нея се присъединяват и голяма част от софийските биофизици. През 1991 г. тя обединява и работещите в областта на Молекулярната биология и по решение на УС на СУБ се преименува на Секция по биохимия, биофизика и молекулярна биология. По това време в нея членуват 347 души. През месец април същата година, с решение на УС на СУБ е сформирана и Студентска група от 40 души.

През цялото време усилията на ръководството са насочени към създаване на условия за обединяване и непрекъснат обмен на научна информация и опит между биохимиците, биофизиците и молекулярните биолози в София и страната.

Развитието на биохимията, биофизиката и молекулярната биология у нас е добре отразено в организираните от секцията пет национални конгреса по биохимия – първият през 1966 г. в сградата на Ректората на СУ и последния през 2001 г. в хотел ‘’Родина’’ – София. Работата на конгресите е разпределена в много секции и отразява постиженията на българската биохимия в най-разнообразни области на изследване (клинична биохимия, структурна биохимия, патобиохимия, ензимология, структура и функция на хроматина, биофизика, биотехнология и др.)

Във времето между конгресите дейността на членовете на Секцията намира отражение в голям брой по-тясно насочени национални прояви като симпозиуми по “Методи за изследване на НК”, “Клетъчно ядърце”, “Механизъм на действие на антиметаболитите”, “Структура и функция на хроматина” и др., в които участвуват биохимици от България и гости от чужбина.

В помощ на членовете на секцията ръководството организира и множество методични курсове достъпни за специалисти от София и цялата страна. Така например съвместно с катедрата по Биохимия на СУ, университета на град Упсала и фирмата Фармация (Швеция) от 1968 г. до 1976 г. са организирани пет курса по “Гелна филтрация и йонообменна хроматография”. Съвместно с фирмата Амершам (Англия) пък са организирани два курса: “Приложение на изотопните методи в биологията и медицината” (1984 г.) и “Модерни методи в биотехнологията” (1986 г.). В научната станция на СУ на Гьолечица са организирани шест школи за млади научни сътрудници на тема “Съвременни методи в биохимията и биофизиката”през 1982 г., 1983 г., 1986 г., 1989 г., 1992 г. и 1994 г.

Периодично са провеждани публични обсъждания на учебници и монографии (“Репликация и транскрипция на хроматина” на Р. Цанев, Г. Русев, Ил. Пашев и И. Златанова; “Белтъци” на М. Кръстева и И. Далев и др.)

През 1971 г., в края на 7ия конгрес на FEBS е организирана за първи път “Дискусия по проблемите на обучението по биохимия и подготовката на биохимици” съвместно с проф. P . Campbell
(Университета в гр. Лиидс, Англия), предизвикала голям интерес и поставила начало за множество следващи дискусии на същата тема (Симпозиум по ”Обучение по биохимия – днес и утре” – 1990 г., Семинар на същата тема – 1995 г. и пр.).

През целия период на организационна дейност под формата на специално организирани лектории или на общи събрания на Секцията са изнесени повече от 100 научни доклада от авторитетни български учени или гости на нашата страна.

От 2004 г., по предложение на председателя на секцията проф. И. Иванов, е организирана ежемесечна лектория (в заседателната зала на Института по физиология на растенията при БАН), на която лектори са изявени български биохимици, биофизици и молекулярни биолози. Лекторията е посветена на 50-та годишнина от създаването на двойноспиралния модел на ДНК и 60-та годишнина на СУБ. Членове на секцията са изнасяли доклади на интересни теми свързани с новостите в биологията. През септември 2009 г. секцията съвместно с Института по Органична химия с финансовата помощ на FEBS проведе международна Школа за изучаване структурата и приложението на протеините, която включваше практически занятия и курс лекции, изнесени основно от чужди и български известни учени в тази област.

Членове на секцията бяха удостоени с награди за най-високи постижения в областта на биологията. Учените от секцията активно публикуват в междунродни списания, за което говори и израстването в научно отношение на представители на секцията.

От 2005 г. беше учредена награда на името на проф. Тодор Николов, с която се награждават активни и дългогодишни членове на секцията.

През 2008 г. беше организиран семинар в памет на акад. Румен Цанев, на които беше отбелязан неговия огромен принос за развитието на биохимията и молекулярната биология у нас.

Международна дейност

Секция биохимия, биофизика и молекулярна биология винаги е съдействувала активно на своите членове за да участвуват в международни конгреси, симпозиуми, методични и научни курсове и школи организирани от Международния съюз по биохимия и молекулярна биология (IUBMB), Федерацията на европейските биохимични дружества (FEBS) и други сродни организации. Тук може да се отбележи, че Секцията е една от организациите основали FEBS през 1964 г. и въпреки възникналите в последно време финансови затруднения, членува в нея и досега.

Една от най-съществените международни научни прояви на Секция биохимия и биофизика е организирането на 7 конгрес на FEBS през 1971 г. в град Варна. Той е посрещнат с много голям интерес от биохимиците в Европа. В него вземат участие повече от 3000 биохимици от цял свят и официалната оценка за него е, че той е един от най-добре организираните конгреси на FEBS . По това време председател на Секцията и на Организационния комитет е проф. Т. Николов, а в организацията вземат дейно участие проф. А. Хаджиолов, проф. Р. Цанев, проф. М. Йомтов, проф. Т. Радев, проф. Г. Марков и др. За българските биохимици осъществяването на този конгрес у нас има много голямо значение не само като източник на научна информация, но и като възможност за обективна преценка на собствените си научни постижения.

Секцията е оказвала съдействие на своите членове и за участие във всички конгреси на FEBS от 1964 г. до сега, както и в международни конгреси, школи и срещи организирани от IUBMB . Членството в Международния съюз по биохимия и молекулярна биология е дало възможност на българските биохимици да ползват многократно финансова помощ за съвместни разработки в лаборатории на други европейски страни, да участвуват в семинари, летни школи, квалификационни курсове и др. Редовната връзка с “Комитета за обучение при IUBMB ” е дълго време постоянен източник на много съществена и полезна информация за осъвременяване на обучението по биохимия и молекулярна биология в учебните ни звена, а включването на Секцията в програмата SARS на FEBS дава възможност за ползуване на безплатен обмен на литература и апаратура от 1993 г. до сега. За съжаление обаче, поради недостиг на финансови средства, от 1995 г. Секцията беше принудена да преустанови членството си в IUBMB .

Една значителна международна проява, при организирането на която се ангажират периодично усилията на голяма част от членовете на Секцията, е провеждането на Балканските биохимични и биофизични дни ( BBBD ). Te са организирани за първи път през 1977 г по инициатива на Ръководството на Секцията и съвместно с Гръцкия национален комитет по биохимия като “Българо-гръцки биохимични и биофизични дни”. От следващата среща, през 1978 г. прерастват в “Балкански биохимични и биофизични дни” и се осъществяват периодично през две години до сега. Българската страна е домакин и организатор на II -те BBBD в гр. Варна през 1978 г., на VI -те BBBD в гр. Пловдив през 1985 г. и на X -те BBBD в ‘’Жолио-Кюри’’- Св. Константин през 1994 г. В тях участвуват обичайно около 300 учени от съседните балкански страни (Гърция, Турция, Албания и Македония), както и гости от Великобритания, Франция, Швеция, Италия и др.

Неколкократно са организирани, макар и в по-малък мащаб, съвместни симпозиуми и срещи на български и германски (ГДР) биохимици (Варна 1983 г.; Ерфурт 1985 г.; Благоевград 1987 г. и др.)

Редовно се организират посещения на ежегодните конгреси на FEBS , на които членовете на секция представят доклади и постери.

Връзките с ръководството на FEBS са много активни и през 2006 г. те посетиха България и се запознаха с развитието на биохимията, биофизиката и молекулярната биология. През 2007 г. част от средствата на секцията бяха използвани при посещението на . Комитетът за обучение по биохимия към FEBS - Европейската организация по биохимия. Беше организиран двудневен семинар свързан с новите методите на обучението по биохимия, който завърши с практически задачи прилагани при провеждане на изпити в Медицинските у ниверситети в Манчестер и Измир . Основните средства за провеждане на семинара бяха предоставени от FEBS . Ръководството на секцията . Ръководството на секцията съвместно с ръководството на FEBS организира доставянето на апаратура втора ръка, за оборудване на учебни лаборатории към катедрата по Биохимия, Биологически факултет ,СУ, както и за някои институти в БАН. Председателят и секретарят на секцията редовно участват в заседанията на FEBS , които се провеждат след ежегодните конгреси.

След дългогодишни усилия на настоящия председател - ст.н.с. I ст Диана Петкова и секретар ст.н.с. I I ст . Геновева Начева България ще бъде приета за страна членка на EMBO през 2010 г.

Работа с младите специалисти

Във всички дейности на Секцията традиционно участвуват както докторанти, така и студенти. Ръководството на секцията винаги се е стремяло, съобразно възможностите си, да им бъде в помощ. От началото на 1991 г. към Секцията беше обособена “Студентска група” от около 40 души, с което се уреди формално принадлежността на младежите към Секцията и им се даде възможност да ползуват голям брой краткосрочни и дългосрочни стипендии на FEBS и IUBMB за участие в разнообразните летни школи, симпозиуми, конгреси и специализации. Младежката група организираше и свои семинари и сбирки, и участвуваше с предимство в методичните школи. За съжаление след 1995 г. броят на младите специалисти рязко намаля, поради обхваналата я емигрантска вълна и дейността на тази група беше сведена до минимум. По настоящем младежката група наброява около 50 члена.

Издателска дейност

За навременна информация на членовете на Секцията до 195 г. редовно е издаван “Информационен бюлетин”, който включваше сведения за научни прояви у нас и в чужбина, по-важни решения на Ръководството на секцията и СУБ, предстоящи младежки и специализирани школи, излезли от печат монографии и учебници на съюзни членове и др.

След осъществяване на младежки школи, Балкански биохимични и биофизични дни или конгреси у нас, са издавани съответните програми и сборници с резюмета. Изключително оригинален, в това отношение е Информационният бюлетин, издаван на английски език през време на 7 конгрес на FEBS . Той съдържаше необходимата ежедневна информация, поднесена с много настроение и хумор. Негови автори бяха “Братя Мормареви”, единият от които е всъщност проф. М. Йомтов – известен учен биохимик и имунолог и дългогодишен генерален секретар на FEBS, допринесъл много за утвърждаване на международния престиж на нашата биохимична наука.

Съобщение

Излезе брой 1 на
FEBS News - Януари, 2014
Може да го изтеглите
от интернет на адрес:
http://www.febs.org/news/
febs-news-january-2014
_____________

На адреса на FEBS са публикувани New Letter, които съдържат "Advance courses" за 2008, както и информация за посещението на делегацията на FEBS в София през 2007 г.

   
   [Email]

Copyright © 2001 USB 
WebMaster