2012 Upcoming events

 

 

 

Last updated: 09.03.2012


Other events

 

May 2012
International Summer School on Supramolecular Chemistry
Sofia, Bulgaria
It is directed to students and young researchers and aims to give useful practical information about the experimental and theoretical methods most frequently used in Supramolecular Chemistry.
For more information: http://suprachem.orgchm.bas.bg

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE COMMUNICATION - NANCY - France
4-7 September 2012
CALL FOR PAPERS > February 10
Innovative projects? Thoughts on science communication, its challenges, its actors, its audiences?
The call for papers is open for researchers and all science communicators until February 10. Take the opportunity! 
There are still a few days left to submit your papers online at www.jhc2012.eu
If you have any questions, please contact jhc2012@nancy-universite.fr

Date: 21.09.2012 – 25.09.2012
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „CULTURAL ROAD SOFIA VIA PONTICA – Cultural tourism without boundaries”
Place: Sea resort DUNI, Bourgas district (Bulgaria) and Istanbul (Turkey)
Organizer: Dept. of Tourism, Faculty of Economics, South-West University of Blagoevgrad "Neofit Rilski, Blagoevgrad, Bulgaria
Co-organizers: Union of Scientists in Bulgaria, branch Blagoevgrad, Department „Economics and organization of tourism” at the University of Economics, Varna, Department “Culturology” at SWU “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, Macedonia at University “St. Kliment Ohridski”, Bitola, Macedonia
For contacts: cultural_corridor@swu.bg; milena_donina@swu.bg
Address: SWU „Neofit Rilski”, Faculty of Economics, Department of Tourism Blagoevgrad 2700, 2 Krali Marko Street,
tel. 00359 73 88 59 52, Milena Donina – Secretary
Call for papers
Registration form

.

 

IFMBE, EFOMP and IOMP
EVENTS 2012

 

IOMP

13th International Congress of the International Radiation Protection Association
13-18  May 2012,  Glasgow, Scotland
www.irpa13glasgow.com

 

 

European science societies calendar of events

 

European Science Open Forum
Dublin, 11-15 July 2012
www.esof.eu and www.euroscience.org
Travel grants for "early-stage" researchers

 

European Science Events Association
(EUSCEA)
http://www.euscea.org
2012 - EUSCEA members science events

 

Federation of European Microbiological Societies
(FEMS) 2012
http://www.fems-microbiology.org/

Federation of European Biochemical Societies (FEBS)

2012 FEBS advanced courses and workshops

 

INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION (CIE)

Medical physics events at: www.medphys.org/calendar/

FEBS

2012 Aug 26
13th International Congress on Yeasts ICY2012
United States of America

Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB)

2012 Plant Biology Congress
29 July - 3 August 2012
Freiburg, University of Freiburg, Germany

 

Ìðåæà çà ñúòðóäíè÷åñòâî íà ñòðàíèòå îò Çàïàäíèòå Áàëêàíè
http://www.wbc-inco.net/call/list

Êàëåíäàð íà ñúáèòèÿòà çà 2012
(èçâàäêà îò ñàéòà íà ìðåæàòà îò ìàðò 2012)

òåìè îò îáëàñòòà íà åíåðãèÿ, åíåðãåòèêà ...

...äðóãè âàæíè òåìè

... íàñêîðî äîáàâåíè ñúîáùåíèÿ

 

....è äðóãàäå â Åâðîïà

 

 

 

 


 

 
         
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster