Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 03.23.2005.

ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

 

                                    Ст.н.с. д-р Матю Матев – Икономически институт на БАН,

                             доц. д-р Цветан Колев - УНСС

 

В статията е направен анализ на равнището на финансиране на научноизследователската дейност (R&D) в България, както и сравнителен анализ на финансирането на научните изследвания у нас и в страните от ЕС. Проследена е финансовата осигуреност на българските учени в сравнение с учените от ЕС. Разгледани са въпросите свързани със заетостта в науката и източниците на финасиране на научноизследователската дейност, както и насочеността на разходите. Направена е характеристика на високотехнологичните проекти и провежданата политика за развитие на високите технологии.

 

 

 

 

 

 

Economic Aspects of  Research and Development

Matthew Matev, Tsvetan Kolev

(Abstract)

 

            This publication analyzes the level of financing of R&D in Bulgaria as well as comparative analysis of financing levels of R&D in Bulgaria and EU countries. It studies the financial wellbeing of Bulgarian scientist in comparison of the EU scientists. Other subjects covered by this publication are related to the employment in science, sources of R&D financing and spending purposes.  It reviews the characteristics of the high-tech projects and the selected strategy for their development.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster